15 นาที

คำศัพท์ภาษาไทย

การนับเลขและเวลา ›

ภาษาเวียดนาม เหมื่อย -ลำ- ฟุ๊ด

1

15 นาที