คำศัพท์ไทย-เวียดนาม

1,000,000

คำศัพท์ภาษาไทย

การนับเลขและเวลา ›

ภาษาเวียดนามไป่ ว่าน

1