เล็บ

คำศัพท์ภาษาไทย

อวัยวะ ›

ภาษาเวียดนาม Móng tay

1