สะดือ

คำศัพท์ภาษาไทย

อวัยวะ ›

ภาษาเวียดนาม Lổ rốn

1