ขอพูดกับคุณ...

คำศัพท์ภาษาไทย

การทักทาย ›

ภาษาเวียดนาม Có thể cho tôi gặp … (tên người bạn muốn liên lạc)

1