กิน

คำศัพท์ไทย – เวียดนาม

การทักทาย ›

ภาษาเวียดนาม อัน

1

กิน ภาษาเวียดนาม คืออะไร - คำศัพท์ไทย – เวียดนาม