รวมหมวดหมู่ ของ คำศัพท์ไทย – เขมร

ทุกวันนี้ประเทศไทยและประเทศกัมพูชาได้มีการติดต่อสื่อสารกันอย่างกว้างขวาง

แยกกลุ่มคำศัพท์ออกเป็นประเภทได้ดังนี้