มุ่งสู่จุดหมาย/วัตถุประสงค์

คำศัพท์ไทย-ลาว

คำที่ใช้ในการประชุมทางวิชาการ ›

ภาษาลาว แนใส่/จุดปะสง

1

มุ่งสู่จุดหมาย/วัตถุประสงค์