คุณ (ผู้หญิง)

คำศัพท์ไทย-ลาว

สรรพนาม ›

ภาษาลาวท่านนาง

1