คุณชื่ออะไร

คำศัพท์ไทย-ลาว

การทักทาย-คำขึ้นต้น คำลงท้าย ›

ภาษาลาว เจ้าซื่อหยัง

1