คำศัพท์ไทย-ลาว - หมวด ท

(หน้า 1/1)

 • ทองคำ

  ภาษาลาว
  คำ
  หมวดหมู่
  คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

  626
  views

 • ทองแดง

  ภาษาลาว
  ทอง
  หมวดหมู่
  คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

  666
  views

 • ทอด

  ภาษาลาว
  จืน
  หมวดหมู่
  อาหาร

  999+
  views

 • ทอผ้า

  ภาษาลาว
  ต่ำหูก, ต่ำแผ่น
  หมวดหมู่
  คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

  999+
  views

 • ทำ

  ภาษาลาว
  เฮ็ด
  หมวดหมู่
  คำกิริยา

  581
  views

 • ทำกับข้าว/ทำอาหาร

  ภาษาลาว
  แต่งกิน
  หมวดหมู่
  อาหาร

  999+
  views

 • ทำอะไร

  ภาษาลาว
  เฮ็ดหยัง
  หมวดหมู่
  คำถาม

  999+
  views

 • ทิ้ง, ทำให้ตก (สิ่งของ,ขยะ)

  ภาษาลาว
  ทิ้ม
  หมวดหมู่
  คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

  782
  views

 • ที่ขายตั๋ว

  ภาษาลาว
  บ่อนขายปี้
  หมวดหมู่
  ยานพาหนะและการเดินทาง

  868
  views

 • ที่นั่ง

  ภาษาลาว
  บ่อนนั่ง
  หมวดหมู่
  คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

  632
  views

 • ท้องถิ่นทุรกันดาร

  ภาษาลาว
  เขตห่างไกซอกหลีก
  หมวดหมู่
  คำที่ใช้ในการประชุมทางวิชาการ

  880
  views

 • เที่ยง

  ภาษาลาว
  สวย (11.00-13.00 น)
  หมวดหมู่
  วันเวลา

  643
  views

 • เท่ากัน

  ภาษาลาว
  ซำกัน
  หมวดหมู่
  คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

  613
  views

 • เท่าไหร่

  ภาษาลาว
  เท่าได๋
  หมวดหมู่
  คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

  840
  views