ด้วยตัวเอง

คำศัพท์ภาษาไทย

pn ›

自分

ภาษาญี่ปุ่นじぶん

1

n ›

手ずから

ภาษาญี่ปุ่นてずから

1