ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "เป่าปี่ให้ควายฟัง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เป่าปี่ให้ควายฟัง

    ความหมาย การพูดจาแนะนำสั่งสอนให้คนโง่เง่าฟังเพื่อหวังให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเขาเองแต่กลับไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเพราะคนโง่ฟังไม่รู้เรื่องเหมือนกับคนเป่าปี่ให้ควายฟังควายฟังไม่รู้เรื่อง

    คำพังเพย