ปลาหมอแถกเหงือก

คำพังเพย

ความหมาย กระเสือกกระสนดิ้นรน

1