ชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้าน

คำพังเพย

ความหมาย นำศัตรูเข้าบ้าน

1