คำพังเพย หมวด ศ

จำนวนทั้งหมด 2 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

คำพังเพย หมวด ศ
  1. ศิษย์คิดล้างครู

    หมายถึง ศิษย์เนรคุณที่มุ่งคิดทำลายล้างครูบาอาจารย์

  2. ศิษย์มีครู

    หมายถึง คนเก่งที่มีครู