ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "แสนยานุภาพ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  แสนยานุภาพ

  บาลี เสนา+อานุภาว

  สันสกฤต ไสนฺย+อานุภาว

  ความหมาย อํานาจทางทหาร.

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้