ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "อัชฌาสัย, อัธยาศัย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  อัชฌาสัย, อัธยาศัย

  บาลี อชฺฌาสย

  สันสกฤต อธฺยาศย

  ความหมาย นิสัยใจคอ

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "อัชฌาสัย, อัธยาศัย"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยบาลี
อาศัยอาสย
ปราศรัยปราศรัย