ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "สังกัป"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  สังกัป

  บาลี สงฺกปฺป

  สันสกฤต สํกลฺป

  ความหมาย คิด. (ไทย) วิตก.

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้