ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "ศึกษา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  ศึกษา

  บาลี สิกฺขา

  สันสกฤต ศิกฺษา

  ความหมาย การฝึกฝนอบรม, สิกขา. (ไทย) การเล่าเรียน.

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "ศึกษา"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยบาลี
สหศึกษาสห+สิกฺขา
สิกขาบทสิกฺขาปท
ปัจฉิมนิเทศปจฺฉิมนิทฺเทส