ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "ยโสธร"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  ยโสธร

  บาลี ยโสธร

  สันสกฤต ยศสฺ+ธร

  ความหมาย ผู้ทรงไว้ซึ่งยศ, ทรงยศ

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้