ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "ยุติธรรม"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  ยุติธรรม

  บาลี ยุตฺติ+ธมฺม

  สันสกฤต ยุกฺติ+ธรฺม

  ความหมาย ชอบธรรม, ความถูกต้อง. (ไทย) ความเที่ยงธรรม ไม่เอนเอียงเข้าข้างใดข้างหนึ่ง.

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "ยุติธรรม"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยบาลี
ยุติยุตฺติ
ธรรมศาสตร์ธมฺม+สตฺถ
ญาติธรรมญาติ+ธมฺม
ศีลธรรมสีล+ธมฺม
ธรรมยุตธมฺม+ยุตฺต