ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "มัจฉา, มัศยา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  มัจฉา, มัศยา

  บาลี มจฺฉ

  สันสกฤต มตฺสฺย

  ความหมาย ปลา

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้