ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "ปัญหา, ปริศนา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  ปัญหา, ปริศนา

  บาลี ปญฺห

  สันสกฤต ปฺรศฺน

  ความหมาย คำถาม

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้