ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "ปัญญา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  ปัญญา

  บาลี ปญฺญา

  สันสกฤต ปฺรชฺญา

  ความหมาย ความรอบรู้

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "ปัญญา"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยบาลี
ปรัชญาปญฺญา
สุเมธสุเมธ
ยโสยส
อันธพาลอนฺธพาล