คำศัพท์ไทย "ปัจนึก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  ปัจนึก

  บาลี ปจฺจนีก

  สันสกฤต ปฺรติยนีก

  ความหมาย ข้าศึก, ศัตรู

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "ปัจนึก"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยบาลี
บุปผาปุปฺผ
ปุโรหิต, ปโรหิต, ประโรหิตปุโรหิต
ประเพณีปเวณิ
ประภัสสรปภสฺสร
ประยุกต์ปยุตฺต
มณฑปมณฺฑป
สังเขปสงฺเขป
สันดาปสนฺตาป
ประมาทปมาท

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำศัพท์ไทยที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ทั้งหมด