ปราโมทย์

คำศัพท์ไทย

บาลีปาโมชฺช

สันสกฤตปฺรโมท+ย

ความหมายความบันเทิงทั่ว

1