ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "ปรารถนา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  ปรารถนา

  บาลี ปตฺถนา

  สันสกฤต ปฺรารฺถนา

  ความหมาย ความต้องการ

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "ปรารถนา"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยบาลี
วินาศวินาส
วิปัสสนาวิปสฺสนา
จิต, จินตนา, เจตนาจิต, จินฺต
มโนรถมโนรถ
สวาทสาทุ
เกษตรเขตฺต
กสิกรรมกสิ+กมฺม
พรวร
เขตเขตฺต