ปรารถนา

คำศัพท์ไทย

บาลีปตฺถนา

สันสกฤตปฺรารฺถนา

ความหมายความต้องการ

1