ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "ปรัชญา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  ปรัชญา

  บาลี ปญฺญา

  สันสกฤต ปฺรชฺญา

  ความหมาย ปัญญา. (ไทย) วิชาที่ว่าด้วยความจริง.

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้