ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "ธรรมศาสตร์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  ธรรมศาสตร์

  บาลี ธมฺม+สตฺถ

  สันสกฤต ธรฺม+ศสฺตฺร

  ความหมาย คัมภีร์หลักกฎหมาย

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "ธรรมศาสตร์"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยบาลี
ศาสตรา (สาด-ตฺรา)สตฺถ
ศัสตรา (สัด-ตฺรา) ศัสตราวุธสตฺถ
ศาสตร์สตฺถ
ยุติธรรมยุตฺติ+ธมฺม
ญาติธรรมญาติ+ธมฺม
ธรรมยุตธมฺม+ยุตฺต
ศีลธรรมสีล+ธมฺม