ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "ทรกรรม"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  ทรกรรม

  บาลี ทุร+กมฺม

  สันสกฤต ทุสฺ+กรฺม

  ความหมาย การทำให้ลำบาก

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "ทรกรรม"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยบาลี
ทรหนทุร+
ทุรวาททุรวาท
ทุรชลทุรชล
ทุรมาน, ทรมานทุรมาน
ทรยุคทุร+ยุค
ทุรราช, ทรราชทุรราช
ทุรนิมิตทุนฺนิมิตฺต
ทรพิษทุร+วิส
ทรลักษณ์ทุร+ลกฺขณ