ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "ดนตรี"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  ดนตรี

  บาลี ตนฺติ

  สันสกฤต ตนฺตฺรินฺ

  ความหมาย แบบแผน, ระเบียบ, สาย, เส้นด้าย, แผ่ไป, สายพิณ, พุทธวจนะ, แถว, บาลี. (ไทย) ลำดับเสียงอันไพเราะ.

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้