ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "ขัตติยะ, กษัตริย์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  ขัตติยะ, กษัตริย์

  บาลี ขตฺติย

  สันสกฤต กฺษตฺริย

  ความหมาย พระเจ้าแผ่นดิน

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "ขัตติยะ, กษัตริย์"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยบาลี
เกษตราธิการเขตฺต+อธิการ
มเหสีมเหสี
เยาวเรศยุว+อิสฺสร
ยุพเรศยุว+อิสฺสร