ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ ที่ใช้บ่อย ที่ค้นหาบ่อย 200 คำ

Noคำบาลีและสันสกฤตบาลีสันสกฤตความหมาย
Noคำบาลีและสันสกฤตบาลีสันสกฤตความหมาย
1ศักดานุภาพสตฺติ+อานุภาวศกฺติ+อานุภาวอานุภาพแห่งอำนาจ
2ขัตติยะ, กษัตริย์ขตฺติยกฺษตฺริยพระเจ้าแผ่นดิน
3กัณหา, กฤษณากณฺหกฺฤษฺณดำ, ความชั่ว, บาป
4มัจฉา, มัศยามจฺฉมตฺสฺยปลา
5วิตถารวิตฺถารวิสฺตาร (พิสดาร)กว้าง, กว้างขวาง. (ไทย) แปลก, นอกทาง.
6สุคติสุคติสุคติที่ไปดี (นอกจากอบาย). (ไทย) สวรรค์
7อัจฉรา, อัปสรอจฺฉราอปฺสรสฺนางฟ้า
8ฤดู, อุตุอุตุฤตุฤดู, ดินฟ้าอากาศ. (ไทย ปาก) +สบาย เช่น นอนหลับอุตุ.
9บุปผาปุปฺผปุษฺปดอกไม้; ระดู.
10อัคคี, อัคนีอคฺคิอคฺนิไฟ
11ปัญญาปญฺญาปฺรชฺญาความรอบรู้
12มัชฌิม, มัธยมมชฺฌิมมธฺยมกลาง
13ปรัชญาปญฺญาปฺรชฺญาปัญญา. (ไทย) วิชาที่ว่าด้วยความจริง.
14กริยากิริยา, กฺริยากฺริยาชนิดของคำที่แสดงการกระทำ อาการ
15อัชฌาสัย, อัธยาศัยอชฺฌาสยอธฺยาศยนิสัยใจคอ
16กรีฑากีฬากรีฑาเล่น. (ไทย) การแข่งขันประเภทลู่และประเภทลาน
17สวัสดีโสตฺถิ (สุ+อตฺถิ)สฺวสฺติ (สุ+อสฺติ)""มี (สิ่ง)ดี ดีงาม"". (ไทย) คำทักทาย
18นุกูลอนุกูลตามเกื้อหนุน. (ไทย) อนุกูล ตัด อ.
19หทัย, หฤทัยหทยหฺฤทยหัวใจ, ใจ. (ไทย) ตัด ห เช่น ฤทัย, ตัด หฤ เช่น พระทัย.
20ปัญหา, ปริศนาปญฺหปฺรศฺนคำถาม
21ทฤษฎีทิฏฺฐิทฺฤษฺฏิความเห็น. (ไทย) หลักที่นักปราชญ์วางไว้.
22อมตะอมตอมฤตผู้ไม่ตาย
23เมตตา ไมตรีเมตฺตา เมต.ติไมตฺร ไมตฺรีความเป็นเพื่อน, ความเป็นมิตร
24แพทย์เวชฺชไวทฺยหมอ
25กัญญา, กันยากญฺญากนฺยา กนฺยกาหญิงสาว
26วิทย์, วิทยาวิชฺชาวิทฺยาความรู้
27สตรีอิตฺถีสฺตรีหญิง, เพศหญิง, คู่กับ บุรุษ
28ลัดดาลตาลตาไม้เลื้อย, เถาวัลย์
29สิริลักษณ์สิริ+ลกฺขณศฺรี+ลกฺษณลักษณะสวย, คุณภาพดี
30อาทิตย์อาทิจฺจอาทิตฺยดวงอาทิตย์; ชื่อวันที่ 1 ของสัปดาห์
31ฉายาฉายาฉายาเงา(มืด), ร่ม, เงา(สะท้อน เช่น เงาในกระจก ในน้ำ); รูปเปรียบ(กับตัวจริง, ชื่อ, ชื่อที่พระอุปัชฌาย์ตั้งให้เป็นภาษาบาลีเมื่ออุปสมบท. (ไทย) ชื่อที่ตั้งให้กันอย่างไม่เป็นทางการ ตามลักษณะที่ปรากฏ.
32ทิฐิทิฏฺฐิทฺฤษฺฏิความเห็น. (ไทย) ความดื้อรั้นในความเห็น; ความถือดี =มานะ.
33อัจฉริยะอจฺฉริยอาศฺจรฺยน่าพิศวง, น่าอัศจรรย์; มีความรู้ความสามารถเกินกว่าระดับปรกติมาก, ""(ดีจน)สมควรดีดนิ้วมือ(ให้)""
34รัฐรฏฺฐราษฺฏรแคว้น
35เกษตรเขตฺตเกฺษตฺรนา, ไร่
36ชิวหาชิวฺหาชิวฺหาลิ้น
37ศัพท์สทฺทศพฺทเสียง
38สุนัขสุนขศุนกหมา, ""ผู้มีเล็บงาม""
39กรรมกมฺมกรฺมนฺการกระทำ
40ปุจฉาปุจฺฉาปฺฤจฺฉาคำถาม
41ศรัทธาสัทธาศรัทธาความเชื่อ ความเลื่อมใส
42บุญปุญฺญปุณฺยความดี, คุณความดี
43รุกข์, พฤกษ์รุกฺขวฺฤกฺษต้นไม้
44จันทร์จนฺทจนฺทฺรดวงจันทร์, ดวงเดือน; ชื่อวันที่ 2 ของสัปดาห์
45สกุณาสกุณศกุนนก
46ภรรยา, ภริยาภริยาภรฺยาเมีย
47เขตเขตฺตเกฺษตฺรเขตแดน, ขอบเขต, ไร่, นา
48ศรีสิริ, สิรีศฺรีสิริ, สิริมงคล
49ขมาขมากฺษมาอดทน, อดโทษ (ไม่เอาโทษ, ยกโทษ), ษมา, สมา
50วุฒิวุฑฺฒิวฺฤทฺธิผู้เฒ่า, ผู้เจริญ; แก่ เป็นไปในอรรถคือ 1.เถร (คนแก่) 2.ปณฺฑิต (ผู้รู้) ความเจริญ, ความเป็นผู้ใหญ่. (ไทย) +ภูมิรู้
51ญาติธรรมญาติ+ธมฺมชฺญาต+ธรฺมญาติธรรม (ยา-ติ-ทำ) ธรรมของญาติ(ที่พึงปฏิบัติต่อกัน) แปลจากหลังไปหน้า. (ไทย) ญาติธรรม (ยาด-ทำ) บุคคลที่ถือเป็นญาติทางธรรม. แปลจากหน้าไปหลัง (ไม่ควรอ่านว่า ยาด-ติ-ทำ เพราะจะกลายเป็นศัพท์สมาส ยกเว้น ญาติพี่น้อง (ยาด-ติ-พี่น้อง เพราะเป็นภาษาปาก)
52ภัทรภทฺท ภทฺรภทฺรเจริญ
53ไพรี, ไพรินเวรีไวรินฺผู้มีเวร, ศัตรู
54สิงขรสิขรศิขรจอม, ยอด, หงอน; ยอดเขา. (ไทย) เพิ่ม ง.
55รัศมีรํสิ รสฺมิรศฺมิแสง, แดด; เชือก. (ไทย) ลำแสง.
56จริยาจริยจรฺยความประพฤติ
57อาสาอาสาอาศาความหวัง, ความปรารถนา. (ไทย) ทำโดยเต็มใจ, สมัครใจ, เสนอตัวทำให้.
58ปัทมา, ปทุมปทุมปทฺมบัว
59รังสีรํสิ รสฺมิรศฺมิแสง, แดด; เชือก. (ไทย) ลำแสง.
60เกียรติกิตฺติกีรฺติคำสรรเสริญ, คำเล่าลือ
61ขณะขณกฺษณชั่วเวลาหนึ่ง
62พิสดารวิตฺถารวิสฺตารกว้างขวาง, ละเอียด
63กร, กรณ์กร กรณกรณทำ
64มหินทร์มหา+อินฺทมหา+อินฺทฺรผู้ยิ่งใหญ่
65ถาวร, สถาพรถาวรสฺถาวรมั่นคง, แข็งแรง
66อิจฉาอิจฺฉาอิจฺฉาความอยาก, ต้องการ. (ไทย) ความรู้สึกไม่อยากให้ผู้อื่นได้ดี=ริษยา
67นิตย์นิจฺจนิตฺยนิจ, เที่ยง, เนืองๆ, ทุกเมื่อ, สม่ำเสมอ
68กีฬากีฬากฺรีฑาการเล่น. (ไทย) การเล่นออกกำลังกาย
69พรวรวรคำแสดงความปรารถนาดี, สิ่งที่ขอเลือกเองตามประสงค์
70ดรรชนี, ดัชนีตชฺชนีตรฺชนีนิ้วชี้, บัญชีคําเรียงตามลําดับอักษรที่พิมพ์ไว้ส่วนท้ายของหนังสือ (index)
71กุญชรกุญฺชรกุญฺชรช้าง
72ตฤณ, ติณติณตฤณหญ้า
73นิคหิตนิคฺคหิตนิคฺฤหีตเครื่องหมายวงกลม ( ํ) เขียนไว้เหนือพยัญชนะไทย
74ปฐมปฐมปฺรถมที่หนึ่ง
75ไอศวรรย์, อิสสริยอิสฺสริยไอศฺวรฺยความยิ่งใหญ่
76ปิยะ, เปียปิยปฺรยที่รัก
77โอรสโอรสเอารสลูกชาย ""เกิดแต่อก""
78สังกัปสงฺกปฺปสํกลฺปคิด. (ไทย) วิตก.
79ฐานฐานสฺถานที่ตั้ง, ที่รองรับ
80สามัญสามญฺญสามานฺยปกติ, ธรรมดา
81ทิวาราตรีทิวารตฺติทิวาราตฺรมฺกลางวันและกลางคืน
82มารดา (มาน-ดา)มาตา (มาตุ)มาตฺฤแม่. (ไทย) เติม ร.
83จักรจกฺกจกฺรวงกลมมีเฟืองรอบ, ล้อ
84เพชรวชิรวชฺรเพชร
85สาลิกาสาลิกาศาริกานกสาลิกา
86นิทานนิทานนิทานที่มา (ของเรื่อง), เหตุ. (ไทย) เรื่องเล่าที่สมมุติขึ้น
87กาญจน์, กาญจนากาญฺจนกาญฺจนทอง, ทองคำ
88วิทยุวิชฺชุวิทฺยุตฺสายฟ้า. (ไทย บัญญัติ) เครื่องรับและส่งเสียงหรือรูปด้วยกระแสไฟฟ้า
89เกษมเขมเกฺษมปลอดภัย, สุขสบาย
90บาปปาปปาปความชั่ว, ความมัวหมอง
91โอษฐ์โอฏฺฐโอษฺฐปาก
92เอราวัณเอราวณไอราวณช้างพาหนะของพระอินทร์
93ภูมิภูมิภูมิแผ่นดิน. (ไทย) + (พูม) พื้น, ชั้น, พื้นเพ, ความรู้ เช่น อวดภูมิ/อมภูมิ; สง่า, โอ่โถง, องอาจ, ผึ่งผาย เช่น วางภูมิ.
94วิจิตรวิจิตฺตวิจิตฺรงดงาม
95นิรวาณนิพฺพานนิรฺวาณความดับไม่มีเหลือ
96ปกติ, ปรกติปกติปฺรกฺฤติธรรมดา
97บัณฑิตปณฺฑิตปณฺฑิตผู้รู้, ผู้ทรงความรู้, คนฉลาด
98มนุษย์มนุสฺสมนุษฺยคน
99รามเกียรติ์ราม+กิตฺติราม+กีรฺติชื่อเสียงของพระราม; เรื่องที่ดัดแปลงจากวรรณคดีประเภทมหากาพย์ของอินเดีย ที่ชื่อว่า รามายณะ (แปลว่า เรื่องราวของพระราม)
100กมลกมลกมลดอกบัว; ใจ
101เจดีย์เจติยไจตฺยสิ่งซึ่งก่อเป็นรูปคล้ายลอมฟาง มียอดแหลม บรรจุสิ่งที่นับถือมีพระธาตุเป็นต้น, สิ่งหรือบุคคลที่เคารพนับถือ
102มรณะมรณมรณการตาย, ความตาย. (ไทย) มักนำไปใช้เขียนบอกวันเกิด-ตาย ในงานศพ เช่น ชาตะ-มรณะ (แปลว่า เกิดแล้ว-การตาย) ความจริง ควรใช้ว่า ชาตะ-มตะ (แปลว่า เกิดแล้ว-ตายแล้ว) เพราะเป็นศัพท์กิริยาเช่นเดียวกัน.
103อิสระอิสฺสรอีศวรผู้เป็นใหญ่. (ไทย) เป็นใหญ่ ไม่ขึ้นแก่ใคร, อิสระ
104อริยะ, อารยะอริยอารยเจริญ
105บุตรปุตฺตปุตฺรลูกชาย
106วรรณ, พรรณวณฺณวรฺณสี, ผิว
107ศีรษะสีสศีรฺษหัว, สีสะ
108จักษุจกฺขุจกฺษุตา
109สัปดาห์สตฺตาหสปฺตาหเจ็ดวัน
110พัฒนาวฑฺฒนวรฺธนการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ก้าวหน้าไปในทางที่ดี
111สัญญาสญฺญาสํชฺญาความจำ ""รู้พร้อม"", 1 ในขันธ์ 5. (ไทย) ข้อตกลงระหว่างบุคคล 2 ฝ่ายขึ้นไป
112กฐินกฐินกฐินผ้าที่ถวายพระที่จำพรรษาแล้ว
113อินทรีย์ (อิน-ซี)อินฺทฺริย (อิน-ทฺริ-ยะ)อินฺทฺริยความ เป็นใหญ่, เรียกอายตนะภายใน แต่ละอย่าง (มี 6 อย่าง) ว่า อินทรีย์ เพราะเป็นใหญ่ในการทำหน้าที่ของตนๆ เช่น ตาเป็นใหญ่ในการดู, หู เป็นใหญ่ในการได้ยิน ฯลฯ. (ไทย) ร่างกาย(และจิตใจ); สิ่งมีชีวิต. (ส่วน อินทรี เป็นชื่อของนกชนิดหนึ่ง ออกเสียงว่า อิน-ซี เหมือนกัน แต่เขียนไม่มี ย์)
114โมลี, เมาลีโมลิเมาลิผม, มวยผม, ส่วนที่สูง
115พรรษาวสฺสวรฺษฝน
116จักรพรรดิ (จัก-กะ-พัด)จกฺกวตฺติจกฺรวรฺตินฺ(พระราชา) ผู้ยังจักรให้เป็นไป, พระราชาจักรพรรดิ ผู้มีรัตนะ 7, จักรพรรดิราช. (ไทย) ประมุขของจักรวรรดิ = emperor.
117จักรีจกฺกีจกฺรินฺผู้มีจักร หมายถึงพระนารายณ์. (ไทย) พระราชา ตามที่เชื่อกันว่าเป็นพระนารายณ์อวตารลงมา.
118บิดาปิตาปีตฺฤพ่อ
119มิตรมิตฺตมิตฺรเพื่อน, มิตร
120สันนิษฐานสนฺนิฏฺฐานสํ+นิ+สฺถานคาดเดา, คาดคะเน
121พยัคฆ์วฺยคฺฆวฺยาฆฺรเสือ, เสือโคร่ง
122สามานย์สามญฺญสามานฺยปกติ, ธรรมดา. (ไทย) ชั่วช้า เลวทราม
123ดนตรีตนฺติตนฺตฺรินฺแบบแผน, ระเบียบ, สาย, เส้นด้าย, แผ่ไป, สายพิณ, พุทธวจนะ, แถว, บาลี. (ไทย) ลำดับเสียงอันไพเราะ.
124สุริยสุริยสูรฺยพระอาทิตย์, สูรย์, สุรีย์, สุริยัน, สุริยน
125กษัยขยกฺษยความเสื่อม สิ้น, โรคซูบผอม, กระษัย
126โอกาสโอกาสอวกาศโอกาส, ที่แจ้ง, ที่ว่าง
127สติ, สมฤดี (สม-รึ-)สติสฺมฺฤติความระลึกได้. (ไทย) เติม ป เป็น สมปฤดี บ้าง.
128สมบัติสมฺปตฺติสมฺปตฺติความถึงพร้อม, เต็มที่. (ไทย) ของที่มีค่า หมายถึง ทรัพย์สิน เงินทอง ของใช้ เป็นต้น ที่มีอยู่
129สวรรค์ (สะ-หฺวัน)สคฺคสฺวรฺคโลกของเทวดา
130ปริญญาปริญฺญาปริชฺญารอบรู้
131เกศ, เกศาเกสเกศผม
132อยุธยาอโยธฺยาชื่อเมืองหลวงเก่าของไทย ยืมมาจากคำว่า ""อโยธยา Ayodhya"" ซึ่งแปลว่า ""รบไม่แพ้"" ในวรรณคดีเป็นชื่อเมืองของพระรามในเรื่อง รามเกียรติ์/รามายณะ ตั้งอยู่ในรัฐอุตตรประเทศของอินเดีย (สมัยโบราณเรียกว่า เมืองสาเกต) ปัจจุบันฮินดูและมุสลิมต่างก็อ้างสิทธิ์ในเมืองนี้; ในอดีต พม่าเคยเรียก อยุธยา (Ayudhya/Ayodhya อโยเดีย) ว่า ""โยเดีย Yodia"" ซึ่งอาจเป็นเพราะต้องการให้มีความหมายว่า ""รบแพ้"" หรืออาจเป็นเพราะเสียงพูดที่กร่อนไปเองก็ได้
133อัชชะอชฺชอทฺยวันนี้
134เสถียรถิรสฺถิรยั่งยืน, มั่นคง
135อัมพรอมฺพรอมฺพรท้องฟ้า
136รโหฐานรโห+ฐานรหสฺ+สฺถานที่ลับ. (ไม่ได้แปลว่า ใหญ่โต)
137อนัตถ์, อนรรถน+อตฺถอนรฺถไม่มีประโยชน์, หาประโยชน์มิได้
138เนตรเนตฺตเนตฺรตา
139มไหศูรย์มหา+อิสฺสรมหา+อีศฺวรความเป็นใหญ่มาก
140เพชฌฆาตวชฺฌ+ฆาตวธฺย+ฆาตผู้ประหารชีวิตนักโทษ
141อัฐิอฏฺฐิอสฺถิกระดูก
142อุทยานอุยฺยานอุทฺยานสวน
143หฤหรรษ์ (หะ-รึ-หัน)หทย+หาสหฤทย+หรฺษหฤทัยหรรษ์, ความรื่นเริงยินดีแห่งหัวใจ. (ไทย) ลบ ทัย.
144สูญสุญฺญศูนฺยว่าง, ว่างเปล่า (จากสิ่งใดสิ่งหนึ่ง). (ไทย) หายสิ้นไป, ทําให้หายสิ้นไป
145ปัจฉิมนิเทศปจฺฉิมนิทฺเทสปศฺจิมนิรฺเทศการชี้แนะครั้งสุดท้าย (ก่อนจบการศึกษา เป็นต้น)
146วิสาสะวิสฺสาสวิศฺวาสิกความคุ้นเคย
147เมรัยเมรยไมเรยเหล้าหมัก
148อนุชาติอนุชาติอนุชาติการเกิดภายหลัง
149ชาติชาติชาติการเกิด
150วัฒนาวฑฺฒนวรฺธนความเจริญ
151ทัศนะ, ทรรศนะทสฺสนทรฺศนความคิดเห็น
152มงคลมงฺคลมงฺคลเป็นความดีงาม
153กรุณากรุณากรุณาความเห็นใจคิดช่วยให้พ้นทุกข์
154ดัสกรตกฺกรตสฺกรโจร, ขโมย. (ไทย) ข้าศึก, ศัตรู.
155ศาสตร์สตฺถศาสฺตฺรหนังสือ, คัมภีร์, ตำรา. (ไทย) ระบบวิชาความรู้, มักใช้ประกอบหลังคําอื่น เช่น วิทยาศาสตร์.
156ปริเฉท, ปริจเฉท, ฉินท์ปริจฺเฉทปริจฺเฉทตัด, แบ่ง, การตัดรอบ (การกำหนด, ตอน, หมวด)
157ริษยาอิสฺสาอีรฺษฺยาความรู้สึกไม่อยากให้ผู้อื่นได้ดี
158การุญ, การุณย์การุญฺญการุณฺยความกรุณา
159ชนกชนกชนกพ่อ
160หัสดาภรณ์หตฺถาภรณหสฺตาภรณเครื่องประดับของช้าง (หตฺถี+อาภรณ)
161ทรัพย์ทพฺพทฺรวฺยของมีค่า
162ปัจจุบันปจฺจุปฺปนฺนปรตฺยุตฺปนฺนขณะนี้, ""เกิดขึ้นเฉพาะหน้า""
163ดาวดึงส์ตาวตึสตฺรยสฺตฺรึศตฺชื่อสวรรค์ชั้นที่สอง
164ราษฎรรฏฺฐราษฺฏรผู้อยู่ในแคว้น, ชาวเมือง
165ฤทธิอิทฺธิฤทฺธิฤทธิ์, อิทธิ
166นิทรานิทฺทานิทฺราการหลับ. (ไทย) หลับ
167จิต, จินตนา, เจตนาจิต, จินฺตจิต, จินฺตคิด
168วิญญาณวิญฺญาณวิชฺญานความ รับรู้ เช่น จักษุวิญญาณ คือ ความรับรู้ทางตา. (ไทย) สิ่งที่เชื่อกันว่ามีอยู่ในกายเมื่อมีชีวิต เมื่อตายจะออกจากกายล่องลอยไปหาที่เกิดใหม่ (ขัดกับหลักพระพุทธศาสนา)
169ปฏิทินปฏิทินปฺรติทินเฉพาะวัน
170คำไทยบาลีสันสกฤตความหมาย
171คาถาคาถาคาถาคําประพันธ์ประเภทร้อยกรองในภาษาบาลี, อัตราของฉันท์ คือ 4 บาท เรียกว่า คาถาหนึ่ง. (ไทย) คาถาอาคม, คําเสกที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์.
172ฤษี ฤๅษีอิสิฤษินักบวชผู้อยู่ในป่า
173เสมหะเสมฺหเศฺลษฺมนฺเสลด
174ดาราตาราสฺตารดาว
175มุนีมุนิมุนิผู้รู้, นักปราชญ์, ฤษี, พระสงฆ์
176อรรถอตฺถอรฺถเนื้อความ
177กัมปนาทกมฺป+นาทกมฺป+นาทเสียงกึกก้อง
178ทิพย์ทิพฺพทิพฺยเป็นทิพย์
179สกุลกุลกุลวงศ์, เชื้อสาย, เชื้อชาติผู้ดี
180อภิญญาอภิญฺญาอภิชฺญารู้ยิ่ง
181อมร, อมราอมรอมรผู้ไม่ตาย
182ไอยราเอราวณไอราวณช้าง. (ไทย) เติม ย ลบ วณ. ดู เอราวัณ
183ศาลาสาลาศาลาโรง, เรือน, ศาลา. (ไทย) อาคารทรงไทย ปล่อยโถง ไม่กั้นฝา ใช้เป็นที่พักหรืออื่นๆ.
184รัตนะรตนรตฺนแก้ว
185โสภาโสภางาม
186สถิติฐิติสฺถิติการตั้งอยู่. (ไทย) หลักฐานที่รวบรวมเป็นตัวเลขเพื่อเปรียบเทียบ
187ทวีปทีปทฺวีปเกาะ
188ภาพภาวภาวความมี, ความเป็น เช่น ภราดรภาพ ความเป็นพี่น้องกัน. (ไทย) รูปที่ปรากฏเห็น, รูปที่วาดขึ้น
189เสาร์โสรโสรชื่อวันที่ 7 ของสัปดาห์; ดาวเสาร์
190คดีคติคติที่ไป. (ไทย) ข้อสอนใจ, เรื่อง, มักใช้ประกอบศัพท์อื่น เช่น วรรณคดี สารคดี; เรื่องฟ้องร้องกันทางกฎหมาย คดีอาญา คดีปกครอง.
191บัญชีปญฺชิสมุดบันทึกรายการ
192ขัณฑสีมาขณฺฑ+สีมาขณฺฑ+สีมาเขตแดน
193บริจาคปริจฺจาคปริตฺยาคสละให้
194อธิษฐาน (อะ-ทิด-ถาน)อธิฏฺฐานอธิษฐานตั้ง(ใจ)มั่น(ในการกระทำให้สำเร็จ). (ไทย) ตั้งจิตปรารถนาผลอย่างใดอย่างหนึ่ง, ตั้งจิตขอร้องต่อสิ่งที่ตนถือว่าศักดิ์สิทธิ์เพื่อผลอย่างใดอย่างหนึ่ง.
195ขนิษฐากนิฏฺฐกนิษฺฐน้อง
196สามารถสมตฺถสมรฺถทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้
197โกหกกุหกกุหกพูดเท็จ, พูดปด
198ภมร, ภุมราภมรภฺรมรแมลงผึ้ง
199เกษียณขีณกฺษีณสิ้นไป เช่น เกษียณอายุราชการ
200สังคมสงฺคมสํคมไปพร้อม, ไปร่วมกัน, ไปด้วยกัน (สมาคมกัน)