ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ ที่ใช้บ่อย ที่ค้นหาบ่อย 200 คำ

Noคำบาลีและสันสกฤตบาลีสันสกฤตความหมาย
Noคำบาลีและสันสกฤตบาลีสันสกฤตความหมาย
1ศักดานุภาพสตฺติ+อานุภาวศกฺติ+อานุภาวอานุภาพแห่งอำนาจ
2ขัตติยะ, กษัตริย์ขตฺติยกฺษตฺริยพระเจ้าแผ่นดิน
3กัณหา, กฤษณากณฺหกฺฤษฺณดำ, ความชั่ว, บาป
4มัจฉา, มัศยามจฺฉมตฺสฺยปลา
5วิตถารวิตฺถารวิสฺตาร (พิสดาร)กว้าง, กว้างขวาง. (ไทย) แปลก, นอกทาง.
6สุคติสุคติสุคติที่ไปดี (นอกจากอบาย). (ไทย) สวรรค์
7อัจฉรา, อัปสรอจฺฉราอปฺสรสฺนางฟ้า
8ฤดู, อุตุอุตุฤตุฤดู, ดินฟ้าอากาศ. (ไทย ปาก) +สบาย เช่น นอนหลับอุตุ.
9บุปผาปุปฺผปุษฺปดอกไม้; ระดู.
10อัคคี, อัคนีอคฺคิอคฺนิไฟ
11ปัญญาปญฺญาปฺรชฺญาความรอบรู้
12มัชฌิม, มัธยมมชฺฌิมมธฺยมกลาง
13ปรัชญาปญฺญาปฺรชฺญาปัญญา. (ไทย) วิชาที่ว่าด้วยความจริง.
14กริยากิริยา, กฺริยากฺริยาชนิดของคำที่แสดงการกระทำ อาการ
15อัชฌาสัย, อัธยาศัยอชฺฌาสยอธฺยาศยนิสัยใจคอ
16กรีฑากีฬากรีฑาเล่น. (ไทย) การแข่งขันประเภทลู่และประเภทลาน
17สวัสดีโสตฺถิ (สุ+อตฺถิ)สฺวสฺติ (สุ+อสฺติ)""มี (สิ่ง)ดี ดีงาม"". (ไทย) คำทักทาย
18หทัย, หฤทัยหทยหฺฤทยหัวใจ, ใจ. (ไทย) ตัด ห เช่น ฤทัย, ตัด หฤ เช่น พระทัย.
19นุกูลอนุกูลตามเกื้อหนุน. (ไทย) อนุกูล ตัด อ.
20ปัญหา, ปริศนาปญฺหปฺรศฺนคำถาม
21ทฤษฎีทิฏฺฐิทฺฤษฺฏิความเห็น. (ไทย) หลักที่นักปราชญ์วางไว้.
22อมตะอมตอมฤตผู้ไม่ตาย
23เมตตา ไมตรีเมตฺตา เมต.ติไมตฺร ไมตฺรีความเป็นเพื่อน, ความเป็นมิตร
24แพทย์เวชฺชไวทฺยหมอ
25กัญญา, กันยากญฺญากนฺยา กนฺยกาหญิงสาว
26วิทย์, วิทยาวิชฺชาวิทฺยาความรู้
27สตรีอิตฺถีสฺตรีหญิง, เพศหญิง, คู่กับ บุรุษ
28ลัดดาลตาลตาไม้เลื้อย, เถาวัลย์
29อาทิตย์อาทิจฺจอาทิตฺยดวงอาทิตย์; ชื่อวันที่ 1 ของสัปดาห์
30ทิฐิทิฏฺฐิทฺฤษฺฏิความเห็น. (ไทย) ความดื้อรั้นในความเห็น; ความถือดี =มานะ.
31สิริลักษณ์สิริ+ลกฺขณศฺรี+ลกฺษณลักษณะสวย, คุณภาพดี
32ฉายาฉายาฉายาเงา(มืด), ร่ม, เงา(สะท้อน เช่น เงาในกระจก ในน้ำ); รูปเปรียบ(กับตัวจริง, ชื่อ, ชื่อที่พระอุปัชฌาย์ตั้งให้เป็นภาษาบาลีเมื่ออุปสมบท. (ไทย) ชื่อที่ตั้งให้กันอย่างไม่เป็นทางการ ตามลักษณะที่ปรากฏ.
33อัจฉริยะอจฺฉริยอาศฺจรฺยน่าพิศวง, น่าอัศจรรย์; มีความรู้ความสามารถเกินกว่าระดับปรกติมาก, ""(ดีจน)สมควรดีดนิ้วมือ(ให้)""
34รัฐรฏฺฐราษฺฏรแคว้น
35เกษตรเขตฺตเกฺษตฺรนา, ไร่
36ศัพท์สทฺทศพฺทเสียง
37สุนัขสุนขศุนกหมา, ""ผู้มีเล็บงาม""
38ชิวหาชิวฺหาชิวฺหาลิ้น
39กรรมกมฺมกรฺมนฺการกระทำ
40ปุจฉาปุจฺฉาปฺฤจฺฉาคำถาม
41ศรัทธาสัทธาศรัทธาความเชื่อ ความเลื่อมใส
42รุกข์, พฤกษ์รุกฺขวฺฤกฺษต้นไม้
43บุญปุญฺญปุณฺยความดี, คุณความดี
44จันทร์จนฺทจนฺทฺรดวงจันทร์, ดวงเดือน; ชื่อวันที่ 2 ของสัปดาห์
45สกุณาสกุณศกุนนก
46ภรรยา, ภริยาภริยาภรฺยาเมีย
47เขตเขตฺตเกฺษตฺรเขตแดน, ขอบเขต, ไร่, นา
48ศรีสิริ, สิรีศฺรีสิริ, สิริมงคล
49ขมาขมากฺษมาอดทน, อดโทษ (ไม่เอาโทษ, ยกโทษ), ษมา, สมา
50ญาติธรรมญาติ+ธมฺมชฺญาต+ธรฺมญาติธรรม (ยา-ติ-ทำ) ธรรมของญาติ(ที่พึงปฏิบัติต่อกัน) แปลจากหลังไปหน้า. (ไทย) ญาติธรรม (ยาด-ทำ) บุคคลที่ถือเป็นญาติทางธรรม. แปลจากหน้าไปหลัง (ไม่ควรอ่านว่า ยาด-ติ-ทำ เพราะจะกลายเป็นศัพท์สมาส ยกเว้น ญาติพี่น้อง (ยาด-ติ-พี่น้อง เพราะเป็นภาษาปาก)
51วุฒิวุฑฺฒิวฺฤทฺธิผู้เฒ่า, ผู้เจริญ; แก่ เป็นไปในอรรถคือ 1.เถร (คนแก่) 2.ปณฺฑิต (ผู้รู้) ความเจริญ, ความเป็นผู้ใหญ่. (ไทย) +ภูมิรู้
52สิงขรสิขรศิขรจอม, ยอด, หงอน; ยอดเขา. (ไทย) เพิ่ม ง.
53ไพรี, ไพรินเวรีไวรินฺผู้มีเวร, ศัตรู
54ภัทรภทฺท ภทฺรภทฺรเจริญ
55รัศมีรํสิ รสฺมิรศฺมิแสง, แดด; เชือก. (ไทย) ลำแสง.
56จริยาจริยจรฺยความประพฤติ
57อาสาอาสาอาศาความหวัง, ความปรารถนา. (ไทย) ทำโดยเต็มใจ, สมัครใจ, เสนอตัวทำให้.
58รังสีรํสิ รสฺมิรศฺมิแสง, แดด; เชือก. (ไทย) ลำแสง.
59ปัทมา, ปทุมปทุมปทฺมบัว
60เกียรติกิตฺติกีรฺติคำสรรเสริญ, คำเล่าลือ
61ขณะขณกฺษณชั่วเวลาหนึ่ง
62พิสดารวิตฺถารวิสฺตารกว้างขวาง, ละเอียด
63กร, กรณ์กร กรณกรณทำ
64มหินทร์มหา+อินฺทมหา+อินฺทฺรผู้ยิ่งใหญ่
65ถาวร, สถาพรถาวรสฺถาวรมั่นคง, แข็งแรง
66อิจฉาอิจฺฉาอิจฺฉาความอยาก, ต้องการ. (ไทย) ความรู้สึกไม่อยากให้ผู้อื่นได้ดี=ริษยา
67นิตย์นิจฺจนิตฺยนิจ, เที่ยง, เนืองๆ, ทุกเมื่อ, สม่ำเสมอ
68กีฬากีฬากฺรีฑาการเล่น. (ไทย) การเล่นออกกำลังกาย
69กุญชรกุญฺชรกุญฺชรช้าง
70ดรรชนี, ดัชนีตชฺชนีตรฺชนีนิ้วชี้, บัญชีคําเรียงตามลําดับอักษรที่พิมพ์ไว้ส่วนท้ายของหนังสือ (index)
71ตฤณ, ติณติณตฤณหญ้า
72พรวรวรคำแสดงความปรารถนาดี, สิ่งที่ขอเลือกเองตามประสงค์
73นิคหิตนิคฺคหิตนิคฺฤหีตเครื่องหมายวงกลม ( ํ) เขียนไว้เหนือพยัญชนะไทย
74ปฐมปฐมปฺรถมที่หนึ่ง
75ไอศวรรย์, อิสสริยอิสฺสริยไอศฺวรฺยความยิ่งใหญ่
76โอรสโอรสเอารสลูกชาย ""เกิดแต่อก""
77ปิยะ, เปียปิยปฺรยที่รัก
78สังกัปสงฺกปฺปสํกลฺปคิด. (ไทย) วิตก.
79ฐานฐานสฺถานที่ตั้ง, ที่รองรับ
80สามัญสามญฺญสามานฺยปกติ, ธรรมดา
81ทิวาราตรีทิวารตฺติทิวาราตฺรมฺกลางวันและกลางคืน
82มารดา (มาน-ดา)มาตา (มาตุ)มาตฺฤแม่. (ไทย) เติม ร.
83สาลิกาสาลิกาศาริกานกสาลิกา
84จักรจกฺกจกฺรวงกลมมีเฟืองรอบ, ล้อ
85เพชรวชิรวชฺรเพชร
86นิทานนิทานนิทานที่มา (ของเรื่อง), เหตุ. (ไทย) เรื่องเล่าที่สมมุติขึ้น
87กาญจน์, กาญจนากาญฺจนกาญฺจนทอง, ทองคำ
88วิทยุวิชฺชุวิทฺยุตฺสายฟ้า. (ไทย บัญญัติ) เครื่องรับและส่งเสียงหรือรูปด้วยกระแสไฟฟ้า
89บาปปาปปาปความชั่ว, ความมัวหมอง
90เกษมเขมเกฺษมปลอดภัย, สุขสบาย
91โอษฐ์โอฏฺฐโอษฺฐปาก
92เอราวัณเอราวณไอราวณช้างพาหนะของพระอินทร์
93ภูมิภูมิภูมิแผ่นดิน. (ไทย) + (พูม) พื้น, ชั้น, พื้นเพ, ความรู้ เช่น อวดภูมิ/อมภูมิ; สง่า, โอ่โถง, องอาจ, ผึ่งผาย เช่น วางภูมิ.
94วิจิตรวิจิตฺตวิจิตฺรงดงาม
95ปกติ, ปรกติปกติปฺรกฺฤติธรรมดา
96บัณฑิตปณฺฑิตปณฺฑิตผู้รู้, ผู้ทรงความรู้, คนฉลาด
97รามเกียรติ์ราม+กิตฺติราม+กีรฺติชื่อเสียงของพระราม; เรื่องที่ดัดแปลงจากวรรณคดีประเภทมหากาพย์ของอินเดีย ที่ชื่อว่า รามายณะ (แปลว่า เรื่องราวของพระราม)
98มนุษย์มนุสฺสมนุษฺยคน
99กมลกมลกมลดอกบัว; ใจ
100เจดีย์เจติยไจตฺยสิ่งซึ่งก่อเป็นรูปคล้ายลอมฟาง มียอดแหลม บรรจุสิ่งที่นับถือมีพระธาตุเป็นต้น, สิ่งหรือบุคคลที่เคารพนับถือ
101มรณะมรณมรณการตาย, ความตาย. (ไทย) มักนำไปใช้เขียนบอกวันเกิด-ตาย ในงานศพ เช่น ชาตะ-มรณะ (แปลว่า เกิดแล้ว-การตาย) ความจริง ควรใช้ว่า ชาตะ-มตะ (แปลว่า เกิดแล้ว-ตายแล้ว) เพราะเป็นศัพท์กิริยาเช่นเดียวกัน.
102อิสระอิสฺสรอีศวรผู้เป็นใหญ่. (ไทย) เป็นใหญ่ ไม่ขึ้นแก่ใคร, อิสระ
103อริยะ, อารยะอริยอารยเจริญ
104จักษุจกฺขุจกฺษุตา
105ศีรษะสีสศีรฺษหัว, สีสะ
106บุตรปุตฺตปุตฺรลูกชาย
107วรรณ, พรรณวณฺณวรฺณสี, ผิว
108สัปดาห์สตฺตาหสปฺตาหเจ็ดวัน
109นิรวาณนิพฺพานนิรฺวาณความดับไม่มีเหลือ
110สัญญาสญฺญาสํชฺญาความจำ ""รู้พร้อม"", 1 ในขันธ์ 5. (ไทย) ข้อตกลงระหว่างบุคคล 2 ฝ่ายขึ้นไป
111พัฒนาวฑฺฒนวรฺธนการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ก้าวหน้าไปในทางที่ดี
112กฐินกฐินกฐินผ้าที่ถวายพระที่จำพรรษาแล้ว
113โมลี, เมาลีโมลิเมาลิผม, มวยผม, ส่วนที่สูง
114อินทรีย์ (อิน-ซี)อินฺทฺริย (อิน-ทฺริ-ยะ)อินฺทฺริยความ เป็นใหญ่, เรียกอายตนะภายใน แต่ละอย่าง (มี 6 อย่าง) ว่า อินทรีย์ เพราะเป็นใหญ่ในการทำหน้าที่ของตนๆ เช่น ตาเป็นใหญ่ในการดู, หู เป็นใหญ่ในการได้ยิน ฯลฯ. (ไทย) ร่างกาย(และจิตใจ); สิ่งมีชีวิต. (ส่วน อินทรี เป็นชื่อของนกชนิดหนึ่ง ออกเสียงว่า อิน-ซี เหมือนกัน แต่เขียนไม่มี ย์)
115จักรพรรดิ (จัก-กะ-พัด)จกฺกวตฺติจกฺรวรฺตินฺ(พระราชา) ผู้ยังจักรให้เป็นไป, พระราชาจักรพรรดิ ผู้มีรัตนะ 7, จักรพรรดิราช. (ไทย) ประมุขของจักรวรรดิ = emperor.
116พรรษาวสฺสวรฺษฝน
117จักรีจกฺกีจกฺรินฺผู้มีจักร หมายถึงพระนารายณ์. (ไทย) พระราชา ตามที่เชื่อกันว่าเป็นพระนารายณ์อวตารลงมา.
118มิตรมิตฺตมิตฺรเพื่อน, มิตร
119บิดาปิตาปีตฺฤพ่อ
120สันนิษฐานสนฺนิฏฺฐานสํ+นิ+สฺถานคาดเดา, คาดคะเน
121สามานย์สามญฺญสามานฺยปกติ, ธรรมดา. (ไทย) ชั่วช้า เลวทราม
122พยัคฆ์วฺยคฺฆวฺยาฆฺรเสือ, เสือโคร่ง
123ดนตรีตนฺติตนฺตฺรินฺแบบแผน, ระเบียบ, สาย, เส้นด้าย, แผ่ไป, สายพิณ, พุทธวจนะ, แถว, บาลี. (ไทย) ลำดับเสียงอันไพเราะ.
124สุริยสุริยสูรฺยพระอาทิตย์, สูรย์, สุรีย์, สุริยัน, สุริยน
125กษัยขยกฺษยความเสื่อม สิ้น, โรคซูบผอม, กระษัย
126โอกาสโอกาสอวกาศโอกาส, ที่แจ้ง, ที่ว่าง
127สมบัติสมฺปตฺติสมฺปตฺติความถึงพร้อม, เต็มที่. (ไทย) ของที่มีค่า หมายถึง ทรัพย์สิน เงินทอง ของใช้ เป็นต้น ที่มีอยู่
128สติ, สมฤดี (สม-รึ-)สติสฺมฺฤติความระลึกได้. (ไทย) เติม ป เป็น สมปฤดี บ้าง.
129สวรรค์ (สะ-หฺวัน)สคฺคสฺวรฺคโลกของเทวดา
130ปริญญาปริญฺญาปริชฺญารอบรู้
131เสถียรถิรสฺถิรยั่งยืน, มั่นคง
132เกศ, เกศาเกสเกศผม
133อยุธยาอโยธฺยาชื่อเมืองหลวงเก่าของไทย ยืมมาจากคำว่า ""อโยธยา Ayodhya"" ซึ่งแปลว่า ""รบไม่แพ้"" ในวรรณคดีเป็นชื่อเมืองของพระรามในเรื่อง รามเกียรติ์/รามายณะ ตั้งอยู่ในรัฐอุตตรประเทศของอินเดีย (สมัยโบราณเรียกว่า เมืองสาเกต) ปัจจุบันฮินดูและมุสลิมต่างก็อ้างสิทธิ์ในเมืองนี้; ในอดีต พม่าเคยเรียก อยุธยา (Ayudhya/Ayodhya อโยเดีย) ว่า ""โยเดีย Yodia"" ซึ่งอาจเป็นเพราะต้องการให้มีความหมายว่า ""รบแพ้"" หรืออาจเป็นเพราะเสียงพูดที่กร่อนไปเองก็ได้
134อัมพรอมฺพรอมฺพรท้องฟ้า
135รโหฐานรโห+ฐานรหสฺ+สฺถานที่ลับ. (ไม่ได้แปลว่า ใหญ่โต)
136อนัตถ์, อนรรถน+อตฺถอนรฺถไม่มีประโยชน์, หาประโยชน์มิได้
137อัชชะอชฺชอทฺยวันนี้
138เพชฌฆาตวชฺฌ+ฆาตวธฺย+ฆาตผู้ประหารชีวิตนักโทษ
139เนตรเนตฺตเนตฺรตา
140อัฐิอฏฺฐิอสฺถิกระดูก
141อุทยานอุยฺยานอุทฺยานสวน
142หฤหรรษ์ (หะ-รึ-หัน)หทย+หาสหฤทย+หรฺษหฤทัยหรรษ์, ความรื่นเริงยินดีแห่งหัวใจ. (ไทย) ลบ ทัย.
143มไหศูรย์มหา+อิสฺสรมหา+อีศฺวรความเป็นใหญ่มาก
144สูญสุญฺญศูนฺยว่าง, ว่างเปล่า (จากสิ่งใดสิ่งหนึ่ง). (ไทย) หายสิ้นไป, ทําให้หายสิ้นไป
145ปัจฉิมนิเทศปจฺฉิมนิทฺเทสปศฺจิมนิรฺเทศการชี้แนะครั้งสุดท้าย (ก่อนจบการศึกษา เป็นต้น)
146วิสาสะวิสฺสาสวิศฺวาสิกความคุ้นเคย
147อนุชาติอนุชาติอนุชาติการเกิดภายหลัง
148เมรัยเมรยไมเรยเหล้าหมัก
149วัฒนาวฑฺฒนวรฺธนความเจริญ
150ชาติชาติชาติการเกิด
151ทัศนะ, ทรรศนะทสฺสนทรฺศนความคิดเห็น
152กรุณากรุณากรุณาความเห็นใจคิดช่วยให้พ้นทุกข์
153ดัสกรตกฺกรตสฺกรโจร, ขโมย. (ไทย) ข้าศึก, ศัตรู.
154ศาสตร์สตฺถศาสฺตฺรหนังสือ, คัมภีร์, ตำรา. (ไทย) ระบบวิชาความรู้, มักใช้ประกอบหลังคําอื่น เช่น วิทยาศาสตร์.
155ริษยาอิสฺสาอีรฺษฺยาความรู้สึกไม่อยากให้ผู้อื่นได้ดี
156มงคลมงฺคลมงฺคลเป็นความดีงาม
157การุญ, การุณย์การุญฺญการุณฺยความกรุณา
158ปริเฉท, ปริจเฉท, ฉินท์ปริจฺเฉทปริจฺเฉทตัด, แบ่ง, การตัดรอบ (การกำหนด, ตอน, หมวด)
159ชนกชนกชนกพ่อ
160ดาวดึงส์ตาวตึสตฺรยสฺตฺรึศตฺชื่อสวรรค์ชั้นที่สอง
161ปัจจุบันปจฺจุปฺปนฺนปรตฺยุตฺปนฺนขณะนี้, ""เกิดขึ้นเฉพาะหน้า""
162หัสดาภรณ์หตฺถาภรณหสฺตาภรณเครื่องประดับของช้าง (หตฺถี+อาภรณ)
163ทรัพย์ทพฺพทฺรวฺยของมีค่า
164นิทรานิทฺทานิทฺราการหลับ. (ไทย) หลับ
165ฤทธิอิทฺธิฤทฺธิฤทธิ์, อิทธิ
166ราษฎรรฏฺฐราษฺฏรผู้อยู่ในแคว้น, ชาวเมือง
167วิญญาณวิญฺญาณวิชฺญานความ รับรู้ เช่น จักษุวิญญาณ คือ ความรับรู้ทางตา. (ไทย) สิ่งที่เชื่อกันว่ามีอยู่ในกายเมื่อมีชีวิต เมื่อตายจะออกจากกายล่องลอยไปหาที่เกิดใหม่ (ขัดกับหลักพระพุทธศาสนา)
168จิต, จินตนา, เจตนาจิต, จินฺตจิต, จินฺตคิด
169ปฏิทินปฏิทินปฺรติทินเฉพาะวัน
170คำไทยบาลีสันสกฤตความหมาย
171คาถาคาถาคาถาคําประพันธ์ประเภทร้อยกรองในภาษาบาลี, อัตราของฉันท์ คือ 4 บาท เรียกว่า คาถาหนึ่ง. (ไทย) คาถาอาคม, คําเสกที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์.
172เสมหะเสมฺหเศฺลษฺมนฺเสลด
173ฤษี ฤๅษีอิสิฤษินักบวชผู้อยู่ในป่า
174ดาราตาราสฺตารดาว
175มุนีมุนิมุนิผู้รู้, นักปราชญ์, ฤษี, พระสงฆ์
176อรรถอตฺถอรฺถเนื้อความ
177กัมปนาทกมฺป+นาทกมฺป+นาทเสียงกึกก้อง
178ทิพย์ทิพฺพทิพฺยเป็นทิพย์
179สกุลกุลกุลวงศ์, เชื้อสาย, เชื้อชาติผู้ดี
180ไอยราเอราวณไอราวณช้าง. (ไทย) เติม ย ลบ วณ. ดู เอราวัณ
181อภิญญาอภิญฺญาอภิชฺญารู้ยิ่ง
182อมร, อมราอมรอมรผู้ไม่ตาย
183รัตนะรตนรตฺนแก้ว
184ศาลาสาลาศาลาโรง, เรือน, ศาลา. (ไทย) อาคารทรงไทย ปล่อยโถง ไม่กั้นฝา ใช้เป็นที่พักหรืออื่นๆ.
185โสภาโสภางาม
186สถิติฐิติสฺถิติการตั้งอยู่. (ไทย) หลักฐานที่รวบรวมเป็นตัวเลขเพื่อเปรียบเทียบ
187ภาพภาวภาวความมี, ความเป็น เช่น ภราดรภาพ ความเป็นพี่น้องกัน. (ไทย) รูปที่ปรากฏเห็น, รูปที่วาดขึ้น
188ทวีปทีปทฺวีปเกาะ
189เสาร์โสรโสรชื่อวันที่ 7 ของสัปดาห์; ดาวเสาร์
190คดีคติคติที่ไป. (ไทย) ข้อสอนใจ, เรื่อง, มักใช้ประกอบศัพท์อื่น เช่น วรรณคดี สารคดี; เรื่องฟ้องร้องกันทางกฎหมาย คดีอาญา คดีปกครอง.
191บัญชีปญฺชิสมุดบันทึกรายการ
192ขัณฑสีมาขณฺฑ+สีมาขณฺฑ+สีมาเขตแดน
193บริจาคปริจฺจาคปริตฺยาคสละให้
194อธิษฐาน (อะ-ทิด-ถาน)อธิฏฺฐานอธิษฐานตั้ง(ใจ)มั่น(ในการกระทำให้สำเร็จ). (ไทย) ตั้งจิตปรารถนาผลอย่างใดอย่างหนึ่ง, ตั้งจิตขอร้องต่อสิ่งที่ตนถือว่าศักดิ์สิทธิ์เพื่อผลอย่างใดอย่างหนึ่ง.
195สามารถสมตฺถสมรฺถทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้
196ขนิษฐากนิฏฺฐกนิษฺฐน้อง
197โกหกกุหกกุหกพูดเท็จ, พูดปด
198ภมร, ภุมราภมรภฺรมรแมลงผึ้ง
199เกษียณขีณกฺษีณสิ้นไป เช่น เกษียณอายุราชการ
200สังคมสงฺคมสํคมไปพร้อม, ไปร่วมกัน, ไปด้วยกัน (สมาคมกัน)