คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

200 คำบาลีและสันสกฤต ที่ใช้บ่อย ในชีวิตประจำวัน

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ รวม 200 คำบาลีและสันสกฤต ที่ใช้บ่อย มาทำการเรียนรู้กัน จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ ไปดูกันเลย

รวม 200 คำบาลีและสันสกฤต ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

 1. กฐิน
  คำบาลี กฐิน
  คำสันสกฤต กฐิน
 2. กมล
  คำบาลี กมล
  คำสันสกฤต กมล
 3. กร, กรณ์
  คำบาลี กร กรณ
  คำสันสกฤต กรณ
 4. กรรม
  คำบาลี กมฺม
  คำสันสกฤต กรฺมนฺ
 5. กริยา
  คำบาลี กิริยา, กฺริยา
  คำสันสกฤต กฺริยา
 6. กรีฑา
  คำบาลี กีฬา
  คำสันสกฤต กรีฑา
 7. กรุณา
  คำบาลี กรุณา
  คำสันสกฤต กรุณา
 8. กษัย
  คำบาลี ขย
  คำสันสกฤต กฺษย
 9. กัญญา, กันยา
  คำบาลี กญฺญา
  คำสันสกฤต กนฺยา กนฺยกา
 10. กัณหา, กฤษณา
  คำบาลี กณฺห
  คำสันสกฤต กฺฤษฺณ
 11. กัมปนาท
  คำบาลี กมฺป+นาท
  คำสันสกฤต กมฺป+นาท
 12. กาญจน์, กาญจนา
  คำบาลี กาญฺจน
  คำสันสกฤต กาญฺจน
 13. การุญ, การุณย์
  คำบาลี การุญฺญ
  คำสันสกฤต การุณฺย
 14. กีฬา
  คำบาลี กีฬา
  คำสันสกฤต กฺรีฑา
 15. กุญชร
  คำบาลี กุญฺชร
  คำสันสกฤต กุญฺชร
 16. ขณะ
  คำบาลี ขณ
  คำสันสกฤต กฺษณ
 17. ขมา
  คำบาลี ขมา
  คำสันสกฤต กฺษมา
 18. ขัตติยะ, กษัตริย์
  คำบาลี ขตฺติย
  คำสันสกฤต กฺษตฺริย
 19. ครรภ์
  คำบาลี คพฺภ
  คำสันสกฤต ครฺภ
 20. จริยา
  คำบาลี จริย
  คำสันสกฤต จรฺย
 21. จักร
  คำบาลี จกฺก
  คำสันสกฤต จกฺร
 22. จักรพรรดิ (จัก-กะ-พัด)
  คำบาลี จกฺกวตฺติ
  คำสันสกฤต จกฺรวรฺตินฺ
 23. จักรี
  คำบาลี จกฺกี
  คำสันสกฤต จกฺรินฺ
 24. จักษุ
  คำบาลี จกฺขุ
  คำสันสกฤต จกฺษุ
 25. จันทร์
  คำบาลี จนฺท
  คำสันสกฤต จนฺทฺร
 26. จุฬา, จุฑา
  คำบาลี จูฬา
  คำสันสกฤต จูฑา
 27. ฉายา
  คำบาลี ฉายา
  คำสันสกฤต ฉายา
 28. ชาติ
  คำบาลี ชาติ
  คำสันสกฤต ชาติ
 29. ชิวหา
  คำบาลี ชิวฺหา
  คำสันสกฤต ชิวฺหา
 30. ญาติธรรม
  คำบาลี ญาติ+ธมฺม
  คำสันสกฤต ชฺญาต+ธรฺม
 31. ฐาน
  คำบาลี ฐาน
  คำสันสกฤต สฺถาน
 32. ฐิติ
  คำบาลี ฐิติ
  คำสันสกฤต สฺถิติ
 33. ณัฏฐ์
  คำบาลี ณฏฺฐ (ญาณ+ฐ)
 34. ดนตรี
  คำบาลี ตนฺติ
  คำสันสกฤต ตนฺตฺรินฺ
 35. ดรรชนี, ดัชนี
  คำบาลี ตชฺชนี
  คำสันสกฤต ตรฺชนี
 36. ดัสกร
  คำบาลี ตกฺกร
  คำสันสกฤต ตสฺกร
 37. ดารา
  คำบาลี ตารา
  คำสันสกฤต สฺตาร
 38. ดาวดึงส์
  คำบาลี ตาวตึส
  คำสันสกฤต ตฺรยสฺตฺรึศตฺ
 39. ตฤณ, ติณ
  คำบาลี ติณ
  คำสันสกฤต ตฤณ
 40. ถาวร, สถาพร
  คำบาลี ถาวร
  คำสันสกฤต สฺถาวร
 41. ทรัพย์
  คำบาลี ทพฺพ
  คำสันสกฤต ทฺรวฺย
 42. ทฤษฎี
  คำบาลี ทิฏฺฐิ
  คำสันสกฤต ทฺฤษฺฏิ
 43. ทหาร
  คำบาลี ทหร
  คำสันสกฤต ทหร
 44. ทัศนะ, ทรรศนะ
  คำบาลี ทสฺสน
  คำสันสกฤต ทรฺศน
 45. ทิฐิ
  คำบาลี ทิฏฺฐิ
  คำสันสกฤต ทฺฤษฺฏิ
 46. ทิพย์
  คำบาลี ทิพฺพ
  คำสันสกฤต ทิพฺย
 47. ทิวาราตรี
  คำบาลี ทิวารตฺติ
  คำสันสกฤต ทิวาราตฺรมฺ
 48. ธันวาคม
  คำบาลี ธนฺว(ธนุ)+อาคม
  คำสันสกฤต ธนุสฺ+อาคม
 49. นรินทร์
  คำบาลี นร+อินฺท
  คำสันสกฤต นร+อินฺทฺร
 50. นฤมล
  คำบาลี นิร+มล
 51. นิคหิต
  คำบาลี นิคฺคหิต
  คำสันสกฤต นิคฺฤหีต
 52. นิตย์
  คำบาลี นิจฺจ
  คำสันสกฤต นิตฺย
 53. นิทรา
  คำบาลี นิทฺทา
  คำสันสกฤต นิทฺรา
 54. นิทาน
  คำบาลี นิทาน
  คำสันสกฤต นิทาน
 55. นิรวาณ
  คำบาลี นิพฺพาน
  คำสันสกฤต นิรฺวาณ
 56. นุกูล
  คำบาลี อนุกูล
 57. บัณฑิต
  คำบาลี ปณฺฑิต
  คำสันสกฤต ปณฺฑิต
 58. บาป
  คำบาลี ปาป
  คำสันสกฤต ปาป
 59. บิดา
  คำบาลี ปิตา
  คำสันสกฤต ปีตฺฤ
 60. บุญ
  คำบาลี ปุญฺญ
  คำสันสกฤต ปุณฺย
 61. บุตร
  คำบาลี ปุตฺต
  คำสันสกฤต ปุตฺร
 62. บุปผา
  คำบาลี ปุปฺผ
  คำสันสกฤต ปุษฺป
 63. ปกติ, ปรกติ
  คำบาลี ปกติ
  คำสันสกฤต ปฺรกฺฤติ
 64. ปฏิทิน
  คำบาลี ปฏิทิน
  คำสันสกฤต ปฺรติทิน
 65. ปฐม
  คำบาลี ปฐม
  คำสันสกฤต ปฺรถม
 66. ปรัชญา
  คำบาลี ปญฺญา
  คำสันสกฤต ปฺรชฺญา
 67. ปราณี
  คำบาลี ปาณี
  คำสันสกฤต ปฺราณินฺ
 68. ปราโมทย์
  คำบาลี ปาโมชฺช
  คำสันสกฤต ปฺรโมท+ย
 69. ปริญญา
  คำบาลี ปริญฺญา
  คำสันสกฤต ปริชฺญา
 70. ปริเฉท, ปริจเฉท, ฉินท์
  คำบาลี ปริจฺเฉท
  คำสันสกฤต ปริจฺเฉท
 71. ปัจจุบัน
  คำบาลี ปจฺจุปฺปนฺน
  คำสันสกฤต ปรตฺยุตฺปนฺน
 72. ปัจฉิมนิเทศ
  คำบาลี ปจฺฉิมนิทฺเทส
  คำสันสกฤต ปศฺจิมนิรฺเทศ
 73. ปัญญา
  คำบาลี ปญฺญา
  คำสันสกฤต ปฺรชฺญา
 74. ปัญหา, ปริศนา
  คำบาลี ปญฺห
  คำสันสกฤต ปฺรศฺน
 75. ปัทมา, ปทุม
  คำบาลี ปทุม
  คำสันสกฤต ปทฺม
 76. ปิยะ, เปีย
  คำบาลี ปิย
  คำสันสกฤต ปฺรย
 77. ปุจฉา
  คำบาลี ปุจฺฉา
  คำสันสกฤต ปฺฤจฺฉา
 78. พยัคฆ์
  คำบาลี วฺยคฺฆ
  คำสันสกฤต วฺยาฆฺร
 79. พร
  คำบาลี วร
  คำสันสกฤต วร
 80. พรรษา
  คำบาลี วสฺส
  คำสันสกฤต วรฺษ
 81. พัฒนา
  คำบาลี วฑฺฒน
  คำสันสกฤต วรฺธน
 82. พิสดาร
  คำบาลี วิตฺถาร
  คำสันสกฤต วิสฺตาร
 83. ภรรยา, ภริยา
  คำบาลี ภริยา
  คำสันสกฤต ภรฺยา
 84. ภัทร
  คำบาลี ภทฺท ภทฺร
  คำสันสกฤต ภทฺร
 85. ภาพ
  คำบาลี ภาว
  คำสันสกฤต ภาว
 86. ภูมิ
  คำบาลี ภูมิ
  คำสันสกฤต ภูมิ
 87. มงคล
  คำบาลี มงฺคล
  คำสันสกฤต มงฺคล
 88. มนุษย์
  คำบาลี มนุสฺส
  คำสันสกฤต มนุษฺย
 89. มรณะ
  คำบาลี มรณ
  คำสันสกฤต มรณ
 90. มหินทร์
  คำบาลี มหา+อินฺท
  คำสันสกฤต มหา+อินฺทฺร
 91. มัจจุ, มฤตยู
  คำบาลี มจฺจุ
  คำสันสกฤต มฺฤตฺยุ
 92. มัจฉา, มัศยา
  คำบาลี มจฺฉ
  คำสันสกฤต มตฺสฺย
 93. มัชฌิม, มัธยม
  คำบาลี มชฺฌิม
  คำสันสกฤต มธฺยม
 94. มารดา (มาน-ดา)
  คำบาลี มาตา (มาตุ)
  คำสันสกฤต มาตฺฤ
 95. มิตร
  คำบาลี มิตฺต
  คำสันสกฤต มิตฺร
 96. มเหาฬาร, มโหฬาร
  คำบาลี มหา+โอฬาร
 97. มไหศูรย์
  คำบาลี มหา+อิสฺสร
  คำสันสกฤต มหา+อีศฺวร
 98. รังสี
  คำบาลี รํสิ รสฺมิ
  คำสันสกฤต รศฺมิ
 99. รัฐ
  คำบาลี รฏฺฐ
  คำสันสกฤต ราษฺฏร
 100. รัตนะ
  คำบาลี รตน
  คำสันสกฤต รตฺน
 101. รัศมี
  คำบาลี รํสิ รสฺมิ
  คำสันสกฤต รศฺมิ
 102. รามเกียรติ์
  คำบาลี ราม+กิตฺติ
  คำสันสกฤต ราม+กีรฺติ
 103. ราษฎร
  คำบาลี รฏฺฐ
  คำสันสกฤต ราษฺฏร
 104. ริษยา
  คำบาลี อิสฺสา
  คำสันสกฤต อีรฺษฺยา
 105. รุกข์, พฤกษ์
  คำบาลี รุกฺข
  คำสันสกฤต วฺฤกฺษ
 106. รโหฐาน
  คำบาลี รโห+ฐาน
  คำสันสกฤต รหสฺ+สฺถาน
 107. ฤดู, อุตุ
  คำบาลี อุตุ
  คำสันสกฤต ฤตุ
 108. ฤทธิ
  คำบาลี อิทฺธิ
  คำสันสกฤต ฤทฺธิ
 109. ฤทัย
  คำบาลี หทย
  คำสันสกฤต หฺฤทย
 110. ฤษี ฤๅษี
  คำบาลี อิสิ
  คำสันสกฤต ฤษิ
 111. ลัดดา
  คำบาลี ลตา
  คำสันสกฤต ลตา
 112. วรรณ, พรรณ
  คำบาลี วณฺณ
  คำสันสกฤต วรฺณ
 113. วัฒนา
  คำบาลี วฑฺฒน
  คำสันสกฤต วรฺธน
 114. วิจิตร
  คำบาลี วิจิตฺต
  คำสันสกฤต วิจิตฺร
 115. วิชา
  คำบาลี วิชฺชา
  คำสันสกฤต วิทฺยา
 116. วิญญาณ
  คำบาลี วิญฺญาณ
  คำสันสกฤต วิชฺญาน
 117. วิตถาร
  คำบาลี วิตฺถาร
  คำสันสกฤต วิสฺตาร (พิสดาร)
 118. วิทยุ
  คำบาลี วิชฺชุ
  คำสันสกฤต วิทฺยุตฺ
 119. วิทย์, วิทยา
  คำบาลี วิชฺชา
  คำสันสกฤต วิทฺยา
 120. วุฒิ
  คำบาลี วุฑฺฒิ
  คำสันสกฤต วฺฤทฺธิ
 121. ศรัทธา
  คำบาลี สัทธา
  คำสันสกฤต ศรัทธา
 122. ศรี
  คำบาลี สิริ, สิรี
  คำสันสกฤต ศฺรี
 123. ศักดานุภาพ
  คำบาลี สตฺติ+อานุภาว
  คำสันสกฤต ศกฺติ+อานุภาว
 124. ศัพท์
  คำบาลี สทฺท
  คำสันสกฤต ศพฺท
 125. ศาลา
  คำบาลี สาลา
  คำสันสกฤต ศาลา
 126. ศาสตร์
  คำบาลี สตฺถ
  คำสันสกฤต ศาสฺตฺร
 127. ศีรษะ
  คำบาลี สีส
  คำสันสกฤต ศีรฺษ
 128. ศึกษา
  คำบาลี สิกฺขา
  คำสันสกฤต ศิกฺษา
 129. สกุณา
  คำบาลี สกุณ
  คำสันสกฤต ศกุน
 130. สตรี
  คำบาลี อิตฺถี
  คำสันสกฤต สฺตรี
 131. สติ, สมฤดี (สม-รึ-)
  คำบาลี สติ
  คำสันสกฤต สฺมฺฤติ
 132. สมบัติ
  คำบาลี สมฺปตฺติ
  คำสันสกฤต สมฺปตฺติ
 133. สวรรค์ (สะ-หฺวัน)
  คำบาลี สคฺค
  คำสันสกฤต สฺวรฺค
 134. สวัสดี
  คำบาลี โสตฺถิ (สุ+อตฺถิ)
  คำสันสกฤต สฺวสฺติ (สุ+อสฺติ)
 135. สังกัป
  คำบาลี สงฺกปฺป
  คำสันสกฤต สํกลฺป
 136. สัญญา
  คำบาลี สญฺญา
  คำสันสกฤต สํชฺญา
 137. สันนิษฐาน
  คำบาลี สนฺนิฏฺฐาน
  คำสันสกฤต สํ+นิ+สฺถาน
 138. สัปดาห์
  คำบาลี สตฺตาห
  คำสันสกฤต สปฺตาห
 139. สามัญ
  คำบาลี สามญฺญ
  คำสันสกฤต สามานฺย
 140. สามานย์
  คำบาลี สามญฺญ
  คำสันสกฤต สามานฺย
 141. สาลิกา
  คำบาลี สาลิกา
  คำสันสกฤต ศาริกา
 142. สิงขร
  คำบาลี สิขร
  คำสันสกฤต ศิขร
 143. สิริลักษณ์
  คำบาลี สิริ+ลกฺขณ
  คำสันสกฤต ศฺรี+ลกฺษณ
 144. สุคติ
  คำบาลี สุคติ
  คำสันสกฤต สุคติ
 145. สุนัข
  คำบาลี สุนข
  คำสันสกฤต ศุนก
 146. สุภาษิต
  คำบาลี สุภาสิต
  คำสันสกฤต สุภาษิต
 147. สุริย
  คำบาลี สุริย
  คำสันสกฤต สูรฺย
 148. สูญ
  คำบาลี สุญฺญ
  คำสันสกฤต ศูนฺย
 149. หทัย, หฤทัย
  คำบาลี หทย
  คำสันสกฤต หฺฤทย
 150. หฤหรรษ์ (หะ-รึ-หัน)
  คำบาลี หทย+หาส
  คำสันสกฤต หฤทย+หรฺษ
 151. หัตถี
  คำบาลี หตฺถิ
  คำสันสกฤต หสฺดี
 152. หัตถ์
  คำบาลี หตฺถ
  คำสันสกฤต หสฺต
 153. หัสดาภรณ์
  คำบาลี หตฺถาภรณ
  คำสันสกฤต หสฺตาภรณ
 154. อนัตถ์, อนรรถ
  คำบาลี น+อตฺถ
  คำสันสกฤต อนรฺถ
 155. อมตะ
  คำบาลี อมต
  คำสันสกฤต อมฤต
 156. อยุธยา

  คำสันสกฤต อโยธฺยา
 157. อรรณพ
  คำบาลี อณฺณว
  คำสันสกฤต อรฺณว
 158. อรรถ
  คำบาลี อตฺถ
  คำสันสกฤต อรฺถ
 159. อริยะ, อารยะ
  คำบาลี อริย
  คำสันสกฤต อารย
 160. อวกาศ
  คำบาลี โอกาส อวกาส
  คำสันสกฤต อวกาศ
 161. อัคคี, อัคนี
  คำบาลี อคฺคิ
  คำสันสกฤต อคฺนิ
 162. อัจฉรา, อัปสร
  คำบาลี อจฺฉรา
  คำสันสกฤต อปฺสรสฺ
 163. อัจฉริยะ
  คำบาลี อจฺฉริย
  คำสันสกฤต อาศฺจรฺย
 164. อัชชะ
  คำบาลี อชฺช
  คำสันสกฤต อทฺย
 165. อัชฌาสัย, อัธยาศัย
  คำบาลี อชฺฌาสย
  คำสันสกฤต อธฺยาศย
 166. อัฐิ
  คำบาลี อฏฺฐิ
  คำสันสกฤต อสฺถิ
 167. อัมพร
  คำบาลี อมฺพร
  คำสันสกฤต อมฺพร
 168. อาทิตย์
  คำบาลี อาทิจฺจ
  คำสันสกฤต อาทิตฺย
 169. อาสา
  คำบาลี อาสา
  คำสันสกฤต อาศา
 170. อิจฉา
  คำบาลี อิจฺฉา
  คำสันสกฤต อิจฺฉา
 171. อินทรีย์ (อิน-ซี)
  คำบาลี อินฺทฺริย (อิน-ทฺริ-ยะ)
  คำสันสกฤต อินฺทฺริย
 172. อิสระ
  คำบาลี อิสฺสร
  คำสันสกฤต อีศวร
 173. อุทยาน
  คำบาลี อุยฺยาน
  คำสันสกฤต อุทฺยาน
 174. เกศ, เกศา
  คำบาลี เกส
  คำสันสกฤต เกศ
 175. เกษตร
  คำบาลี เขตฺต
  คำสันสกฤต เกฺษตฺร
 176. เกษม
  คำบาลี เขม
  คำสันสกฤต เกฺษม
 177. เกียรติ
  คำบาลี กิตฺติ
  คำสันสกฤต กีรฺติ
 178. เขต
  คำบาลี เขตฺต
  คำสันสกฤต เกฺษตฺร
 179. เจดีย์
  คำบาลี เจติย
  คำสันสกฤต ไจตฺย
 180. เนตร
  คำบาลี เนตฺต
  คำสันสกฤต เนตฺร
 181. เพชฌฆาต
  คำบาลี วชฺฌ+ฆาต
  คำสันสกฤต วธฺย+ฆาต
 182. เพชร
  คำบาลี วชิร
  คำสันสกฤต วชฺร
 183. เมตตา ไมตรี
  คำบาลี เมตฺตา เมต.ติ
  คำสันสกฤต ไมตฺร ไมตฺรี
 184. เสถียร
  คำบาลี ถิร
  คำสันสกฤต สฺถิร
 185. เอราวัณ
  คำบาลี เอราวณ
  คำสันสกฤต ไอราวณ
 186. แพทย์
  คำบาลี เวชฺช
  คำสันสกฤต ไวทฺย
 187. โฆษณา
  คำบาลี โฆสนา
  คำสันสกฤต โฆษณา
 188. โทรศัพท์
  คำบาลี ทูร+สทฺท
  คำสันสกฤต ทูร+ศพฺท
 189. โมลี, เมาลี
  คำบาลี โมลิ
  คำสันสกฤต เมาลิ
 190. โยธา
  คำบาลี โยธ โยธี
  คำสันสกฤต โยธ โยธินฺ
 191. โสมนัส
  คำบาลี โสมนสฺส
  คำสันสกฤต เสามนสฺย
 192. โอกาส
  คำบาลี โอกาส
  คำสันสกฤต อวกาศ
 193. โอรส
  คำบาลี โอรส
  คำสันสกฤต เอารส
 194. โอษฐ์
  คำบาลี โอฏฺฐ
  คำสันสกฤต โอษฺฐ
 195. โอฬาร
  คำบาลี โอฬาร
  คำสันสกฤต เอาทาร
 196. ไทยทาน
  คำบาลี เทยฺยทาน
  คำสันสกฤต เทยทาน
 197. ไพรี, ไพริน
  คำบาลี เวรี
  คำสันสกฤต ไวรินฺ
 198. ไพศาล
  คำบาลี วิสาล
  คำสันสกฤต วิศาล
 199. ไอยรา
  คำบาลี เอราวณ
  คำสันสกฤต ไอราวณ
 200. ไอศวรรย์, อิสสริย
  คำบาลี อิสฺสริย
  คำสันสกฤต ไอศฺวรฺย

คิดว่าน่าจะเต็มอิ่มกับคำบาลีและสันสกฤตทั้ง 200 คำกันไปแล้วเนอะ หวังว่าน่าจะพอมีประโยชน์ให้นำไปใช้ต่อในชีวิตประจำวันกัน

หากยังไม่เจอคำไหน หรือคิดว่ามีตกหล่นไป สามารถแจ้งแนะนำกันเข้ามาได้เลย


รวมคำบาลีและสันสกฤต ที่นิยมใช้ ใช้งานบ่อย ในชีวิตประจำวัน