คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ ที่ใช้บ่อย ที่ค้นหาบ่อย 200 คำ

- มีดังรายการต่อไปนี้

Noคำศัพท์ไทยบาลีสันสกฤตความหมาย
Noคำศัพท์ไทยบาลีสันสกฤตความหมาย
1กฐินกฐินกฐินผ้าที่ถวายพระที่จำพรรษาแล้ว
2กมลกมลกมลดอกบัว; ใจ
3กร, กรณ์กร กรณกรณทำ
4กรรมกมฺมกรฺมนฺการกระทำ
5กริยากิริยา, กฺริยากฺริยาชนิดของคำที่แสดงการกระทำ อาการ
6กรีฑากีฬากรีฑาเล่น. (ไทย) การแข่งขันประเภทลู่และประเภทลาน
7กรุณากรุณากรุณาความเห็นใจคิดช่วยให้พ้นทุกข์
8กษัยขยกฺษยความเสื่อม สิ้น, โรคซูบผอม, กระษัย
9กัญญา, กันยากญฺญากนฺยา กนฺยกาหญิงสาว
10กัณหา, กฤษณากณฺหกฺฤษฺณดำ, ความชั่ว, บาป
11กัมปนาทกมฺป+นาทกมฺป+นาทเสียงกึกก้อง
12กาญจน์, กาญจนากาญฺจนกาญฺจนทอง, ทองคำ
13การุญ, การุณย์การุญฺญการุณฺยความกรุณา
14กีฬากีฬากฺรีฑาการเล่น. (ไทย) การเล่นออกกำลังกาย
15กุญชรกุญฺชรกุญฺชรช้าง
16เกศ, เกศาเกสเกศผม
17เกษตรเขตฺตเกฺษตฺรนา, ไร่
18เกษมเขมเกฺษมปลอดภัย, สุขสบาย
19เกียรติกิตฺติกีรฺติคำสรรเสริญ, คำเล่าลือ
20ขณะขณกฺษณชั่วเวลาหนึ่ง
21ขมาขมากฺษมาอดทน, อดโทษ (ไม่เอาโทษ, ยกโทษ), ษมา, สมา
22ขัณฑสีมาขณฺฑ+สีมาขณฺฑ+สีมาเขตแดน
23ขัตติยะ, กษัตริย์ขตฺติยกฺษตฺริยพระเจ้าแผ่นดิน
24เขตเขตฺตเกฺษตฺรเขตแดน, ขอบเขต, ไร่, นา
25คดีคติคติที่ไป. (ไทย) ข้อสอนใจ, เรื่อง, มักใช้ประกอบศัพท์อื่น เช่น วรรณคดี สารคดี; เรื่องฟ้องร้องกันทางกฎหมาย คดีอาญา คดีปกครอง.
26คาถาคาถาคาถาคําประพันธ์ประเภทร้อยกรองในภาษาบาลี, อัตราของฉันท์ คือ 4 บาท เรียกว่า คาถาหนึ่ง. (ไทย) คาถาอาคม, คําเสกที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์.
27คำไทยบาลีสันสกฤตความหมาย
28จริยาจริยจรฺยความประพฤติ
29จักรจกฺกจกฺรวงกลมมีเฟืองรอบ, ล้อ
30จักรพรรดิ (จัก-กะ-พัด)จกฺกวตฺติจกฺรวรฺตินฺ(พระราชา) ผู้ยังจักรให้เป็นไป, พระราชาจักรพรรดิ ผู้มีรัตนะ 7, จักรพรรดิราช. (ไทย) ประมุขของจักรวรรดิ = emperor.
31จักรีจกฺกีจกฺรินฺผู้มีจักร หมายถึงพระนารายณ์. (ไทย) พระราชา ตามที่เชื่อกันว่าเป็นพระนารายณ์อวตารลงมา.
32จักษุจกฺขุจกฺษุตา
33จันทร์จนฺทจนฺทฺรดวงจันทร์, ดวงเดือน; ชื่อวันที่ 2 ของสัปดาห์
34จิต, จินตนา, เจตนาจิต, จินฺตจิต, จินฺตคิด
35เจดีย์เจติยไจตฺยสิ่งซึ่งก่อเป็นรูปคล้ายลอมฟาง มียอดแหลม บรรจุสิ่งที่นับถือมีพระธาตุเป็นต้น, สิ่งหรือบุคคลที่เคารพนับถือ
36ฉายาฉายาฉายาเงา(มืด), ร่ม, เงา(สะท้อน เช่น เงาในกระจก ในน้ำ); รูปเปรียบ(กับตัวจริง, ชื่อ, ชื่อที่พระอุปัชฌาย์ตั้งให้เป็นภาษาบาลีเมื่ออุปสมบท. (ไทย) ชื่อที่ตั้งให้กันอย่างไม่เป็นทางการ ตามลักษณะที่ปรากฏ.
37ชนกชนกชนกพ่อ
38ชาติชาติชาติการเกิด
39ชิวหาชิวฺหาชิวฺหาลิ้น
40ญาติธรรมญาติ+ธมฺมชฺญาต+ธรฺมญาติธรรม (ยา-ติ-ทำ) ธรรมของญาติ(ที่พึงปฏิบัติต่อกัน) แปลจากหลังไปหน้า. (ไทย) ญาติธรรม (ยาด-ทำ) บุคคลที่ถือเป็นญาติทางธรรม. แปลจากหน้าไปหลัง (ไม่ควรอ่านว่า ยาด-ติ-ทำ เพราะจะกลายเป็นศัพท์สมาส ยกเว้น ญาติพี่น้อง (ยาด-ติ-พี่น้อง เพราะเป็นภาษาปาก)
41ฐานฐานสฺถานที่ตั้ง, ที่รองรับ
42ดนตรีตนฺติตนฺตฺรินฺแบบแผน, ระเบียบ, สาย, เส้นด้าย, แผ่ไป, สายพิณ, พุทธวจนะ, แถว, บาลี. (ไทย) ลำดับเสียงอันไพเราะ.
43ดรรชนี, ดัชนีตชฺชนีตรฺชนีนิ้วชี้, บัญชีคําเรียงตามลําดับอักษรที่พิมพ์ไว้ส่วนท้ายของหนังสือ (index)
44ดัสกรตกฺกรตสฺกรโจร, ขโมย. (ไทย) ข้าศึก, ศัตรู.
45ดาราตาราสฺตารดาว
46ดาวดึงส์ตาวตึสตฺรยสฺตฺรึศตฺชื่อสวรรค์ชั้นที่สอง
47ตฤณ, ติณติณตฤณหญ้า
48ถาวร, สถาพรถาวรสฺถาวรมั่นคง, แข็งแรง
49ทรัพย์ทพฺพทฺรวฺยของมีค่า
50ทฤษฎีทิฏฺฐิทฺฤษฺฏิความเห็น. (ไทย) หลักที่นักปราชญ์วางไว้.
51ทวีปทีปทฺวีปเกาะ
52ทัศนะ, ทรรศนะทสฺสนทรฺศนความคิดเห็น
53ทิฐิทิฏฺฐิทฺฤษฺฏิความเห็น. (ไทย) ความดื้อรั้นในความเห็น; ความถือดี =มานะ.
54ทิพย์ทิพฺพทิพฺยเป็นทิพย์
55ทิวาราตรีทิวารตฺติทิวาราตฺรมฺกลางวันและกลางคืน
56นรินทร์นร+อินฺทนร+อินฺทฺรจอมคน, ผู้เป็นใหญ่กว่าชน (พระเจ้าแผ่นดิน)
57นิคหิตนิคฺคหิตนิคฺฤหีตเครื่องหมายวงกลม ( ํ) เขียนไว้เหนือพยัญชนะไทย
58นิตย์นิจฺจนิตฺยนิจ, เที่ยง, เนืองๆ, ทุกเมื่อ, สม่ำเสมอ
59นิทรานิทฺทานิทฺราการหลับ. (ไทย) หลับ
60นิทานนิทานนิทานที่มา (ของเรื่อง), เหตุ. (ไทย) เรื่องเล่าที่สมมุติขึ้น
61นิพพานนิพฺพานนิรฺวาณดับสิ้นเชื้อ
62นิรวาณนิพฺพานนิรฺวาณความดับไม่มีเหลือ
63นุกูลอนุกูลตามเกื้อหนุน. (ไทย) อนุกูล ตัด อ.
64เนตรเนตฺตเนตฺรตา
65บริจาคปริจฺจาคปริตฺยาคสละให้
66บัญชีปญฺชิสมุดบันทึกรายการ
67บัณฑิตปณฺฑิตปณฺฑิตผู้รู้, ผู้ทรงความรู้, คนฉลาด
68บาปปาปปาปความชั่ว, ความมัวหมอง
69บิดาปิตาปีตฺฤพ่อ
70บุญปุญฺญปุณฺยความดี, คุณความดี
71บุตรปุตฺตปุตฺรลูกชาย
72บุปผาปุปฺผปุษฺปดอกไม้; ระดู.
73ปกติ, ปรกติปกติปฺรกฺฤติธรรมดา
74ปฏิทินปฏิทินปฺรติทินเฉพาะวัน
75ปฐมปฐมปฺรถมที่หนึ่ง
76ปรัชญาปญฺญาปฺรชฺญาปัญญา. (ไทย) วิชาที่ว่าด้วยความจริง.
77ปริเฉท, ปริจเฉท, ฉินท์ปริจฺเฉทปริจฺเฉทตัด, แบ่ง, การตัดรอบ (การกำหนด, ตอน, หมวด)
78ปริญญาปริญฺญาปริชฺญารอบรู้
79ปัจจุบันปจฺจุปฺปนฺนปรตฺยุตฺปนฺนขณะนี้, ""เกิดขึ้นเฉพาะหน้า""
80ปัจฉิมนิเทศปจฺฉิมนิทฺเทสปศฺจิมนิรฺเทศการชี้แนะครั้งสุดท้าย (ก่อนจบการศึกษา เป็นต้น)
81ปัญญาปญฺญาปฺรชฺญาความรอบรู้
82ปัญหา, ปริศนาปญฺหปฺรศฺนคำถาม
83ปัทมา, ปทุมปทุมปทฺมบัว
84ปิยะ, เปียปิยปฺรยที่รัก
85ปุจฉาปุจฺฉาปฺฤจฺฉาคำถาม
86พยัคฆ์วฺยคฺฆวฺยาฆฺรเสือ, เสือโคร่ง
87พรวรวรคำแสดงความปรารถนาดี, สิ่งที่ขอเลือกเองตามประสงค์
88พรรษาวสฺสวรฺษฝน
89พัฒนาวฑฺฒนวรฺธนการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ก้าวหน้าไปในทางที่ดี
90พิสดารวิตฺถารวิสฺตารกว้างขวาง, ละเอียด
91เพชฌฆาตวชฺฌ+ฆาตวธฺย+ฆาตผู้ประหารชีวิตนักโทษ
92เพชรวชิรวชฺรเพชร
93แพทย์เวชฺชไวทฺยหมอ
94ไพรี, ไพรินเวรีไวรินฺผู้มีเวร, ศัตรู
95ภรรยา, ภริยาภริยาภรฺยาเมีย
96ภัทรภทฺท ภทฺรภทฺรเจริญ
97ภาพภาวภาวความมี, ความเป็น เช่น ภราดรภาพ ความเป็นพี่น้องกัน. (ไทย) รูปที่ปรากฏเห็น, รูปที่วาดขึ้น
98ภูมิภูมิภูมิแผ่นดิน. (ไทย) + (พูม) พื้น, ชั้น, พื้นเพ, ความรู้ เช่น อวดภูมิ/อมภูมิ; สง่า, โอ่โถง, องอาจ, ผึ่งผาย เช่น วางภูมิ.
99มงคลมงฺคลมงฺคลเป็นความดีงาม
100มนุษย์มนุสฺสมนุษฺยคน
101มรณะมรณมรณการตาย, ความตาย. (ไทย) มักนำไปใช้เขียนบอกวันเกิด-ตาย ในงานศพ เช่น ชาตะ-มรณะ (แปลว่า เกิดแล้ว-การตาย) ความจริง ควรใช้ว่า ชาตะ-มตะ (แปลว่า เกิดแล้ว-ตายแล้ว) เพราะเป็นศัพท์กิริยาเช่นเดียวกัน.
102มหินทร์มหา+อินฺทมหา+อินฺทฺรผู้ยิ่งใหญ่
103มไหศูรย์มหา+อิสฺสรมหา+อีศฺวรความเป็นใหญ่มาก
104มัจจุ, มฤตยูมจฺจุมฺฤตฺยุความตาย
105มัจฉา, มัศยามจฺฉมตฺสฺยปลา
106มัชฌิม, มัธยมมชฺฌิมมธฺยมกลาง
107มารดา (มาน-ดา)มาตา (มาตุ)มาตฺฤแม่. (ไทย) เติม ร.
108มิตรมิตฺตมิตฺรเพื่อน, มิตร
109มุนีมุนิมุนิผู้รู้, นักปราชญ์, ฤษี, พระสงฆ์
110เมตตา ไมตรีเมตฺตา เมต.ติไมตฺร ไมตฺรีความเป็นเพื่อน, ความเป็นมิตร
111เมรัยเมรยไมเรยเหล้าหมัก
112โมลี, เมาลีโมลิเมาลิผม, มวยผม, ส่วนที่สูง
113โยธาโยธ โยธีโยธ โยธินฺนักรบ, ทหาร, (ไทย) นักรบ, งานที่ใช้กําลังกายก่อสร้าง
114รโหฐานรโห+ฐานรหสฺ+สฺถานที่ลับ. (ไม่ได้แปลว่า ใหญ่โต)
115รังสีรํสิ รสฺมิรศฺมิแสง, แดด; เชือก. (ไทย) ลำแสง.
116รัฐรฏฺฐราษฺฏรแคว้น
117รัตนะรตนรตฺนแก้ว
118รัศมีรํสิ รสฺมิรศฺมิแสง, แดด; เชือก. (ไทย) ลำแสง.
119รามเกียรติ์ราม+กิตฺติราม+กีรฺติชื่อเสียงของพระราม; เรื่องที่ดัดแปลงจากวรรณคดีประเภทมหากาพย์ของอินเดีย ที่ชื่อว่า รามายณะ (แปลว่า เรื่องราวของพระราม)
120ราษฎรรฏฺฐราษฺฏรผู้อยู่ในแคว้น, ชาวเมือง
121ริษยาอิสฺสาอีรฺษฺยาความรู้สึกไม่อยากให้ผู้อื่นได้ดี
122รุกข์, พฤกษ์รุกฺขวฺฤกฺษต้นไม้
123ฤดู, อุตุอุตุฤตุฤดู, ดินฟ้าอากาศ. (ไทย ปาก) +สบาย เช่น นอนหลับอุตุ.
124ฤทธิอิทฺธิฤทฺธิฤทธิ์, อิทธิ
125ฤษี ฤๅษีอิสิฤษินักบวชผู้อยู่ในป่า
126ลัดดาลตาลตาไม้เลื้อย, เถาวัลย์
127วรรณ, พรรณวณฺณวรฺณสี, ผิว
128วัฒนาวฑฺฒนวรฺธนความเจริญ
129วิจิตรวิจิตฺตวิจิตฺรงดงาม
130วิชาวิชฺชาวิทฺยาความรู้
131วิญญาณวิญฺญาณวิชฺญานความ รับรู้ เช่น จักษุวิญญาณ คือ ความรับรู้ทางตา. (ไทย) สิ่งที่เชื่อกันว่ามีอยู่ในกายเมื่อมีชีวิต เมื่อตายจะออกจากกายล่องลอยไปหาที่เกิดใหม่ (ขัดกับหลักพระพุทธศาสนา)
132วิตถารวิตฺถารวิสฺตาร (พิสดาร)กว้าง, กว้างขวาง. (ไทย) แปลก, นอกทาง.
133วิทย์, วิทยาวิชฺชาวิทฺยาความรู้
134วิทยุวิชฺชุวิทฺยุตฺสายฟ้า. (ไทย บัญญัติ) เครื่องรับและส่งเสียงหรือรูปด้วยกระแสไฟฟ้า
135วิสาสะวิสฺสาสวิศฺวาสิกความคุ้นเคย
136วุฒิวุฑฺฒิวฺฤทฺธิผู้เฒ่า, ผู้เจริญ; แก่ เป็นไปในอรรถคือ 1.เถร (คนแก่) 2.ปณฺฑิต (ผู้รู้) ความเจริญ, ความเป็นผู้ใหญ่. (ไทย) +ภูมิรู้
137ศรัทธาสัทธาศรัทธาความเชื่อ ความเลื่อมใส
138ศรีสิริ, สิรีศฺรีสิริ, สิริมงคล
139ศักดานุภาพสตฺติ+อานุภาวศกฺติ+อานุภาวอานุภาพแห่งอำนาจ
140ศัพท์สทฺทศพฺทเสียง
141ศาลาสาลาศาลาโรง, เรือน, ศาลา. (ไทย) อาคารทรงไทย ปล่อยโถง ไม่กั้นฝา ใช้เป็นที่พักหรืออื่นๆ.
142ศาสตร์สตฺถศาสฺตฺรหนังสือ, คัมภีร์, ตำรา. (ไทย) ระบบวิชาความรู้, มักใช้ประกอบหลังคําอื่น เช่น วิทยาศาสตร์.
143ศีรษะสีสศีรฺษหัว, สีสะ
144สกุณาสกุณศกุนนก
145สกุลกุลกุลวงศ์, เชื้อสาย, เชื้อชาติผู้ดี
146สตรีอิตฺถีสฺตรีหญิง, เพศหญิง, คู่กับ บุรุษ
147สติ, สมฤดี (สม-รึ-)สติสฺมฺฤติความระลึกได้. (ไทย) เติม ป เป็น สมปฤดี บ้าง.
148สถิติฐิติสฺถิติการตั้งอยู่. (ไทย) หลักฐานที่รวบรวมเป็นตัวเลขเพื่อเปรียบเทียบ
149สมบัติสมฺปตฺติสมฺปตฺติความถึงพร้อม, เต็มที่. (ไทย) ของที่มีค่า หมายถึง ทรัพย์สิน เงินทอง ของใช้ เป็นต้น ที่มีอยู่
150สวรรค์ (สะ-หฺวัน)สคฺคสฺวรฺคโลกของเทวดา
151สวัสดีโสตฺถิ (สุ+อตฺถิ)สฺวสฺติ (สุ+อสฺติ)""มี (สิ่ง)ดี ดีงาม"". (ไทย) คำทักทาย
152สังกัปสงฺกปฺปสํกลฺปคิด. (ไทย) วิตก.
153สัญญาสญฺญาสํชฺญาความจำ ""รู้พร้อม"", 1 ในขันธ์ 5. (ไทย) ข้อตกลงระหว่างบุคคล 2 ฝ่ายขึ้นไป
154สันนิษฐานสนฺนิฏฺฐานสํ+นิ+สฺถานคาดเดา, คาดคะเน
155สัปดาห์สตฺตาหสปฺตาหเจ็ดวัน
156สามัญสามญฺญสามานฺยปกติ, ธรรมดา
157สามานย์สามญฺญสามานฺยปกติ, ธรรมดา. (ไทย) ชั่วช้า เลวทราม
158สาลิกาสาลิกาศาริกานกสาลิกา
159สิงขรสิขรศิขรจอม, ยอด, หงอน; ยอดเขา. (ไทย) เพิ่ม ง.
160สิริลักษณ์สิริ+ลกฺขณศฺรี+ลกฺษณลักษณะสวย, คุณภาพดี
161สุคติสุคติสุคติที่ไปดี (นอกจากอบาย). (ไทย) สวรรค์
162สุนัขสุนขศุนกหมา, ""ผู้มีเล็บงาม""
163สุริยสุริยสูรฺยพระอาทิตย์, สูรย์, สุรีย์, สุริยัน, สุริยน
164สูญสุญฺญศูนฺยว่าง, ว่างเปล่า (จากสิ่งใดสิ่งหนึ่ง). (ไทย) หายสิ้นไป, ทําให้หายสิ้นไป
165เสถียรถิรสฺถิรยั่งยืน, มั่นคง
166เสมหะเสมฺหเศฺลษฺมนฺเสลด
167เสาร์โสรโสรชื่อวันที่ 7 ของสัปดาห์; ดาวเสาร์
168โสภาโสภางาม
169หทัย, หฤทัยหทยหฺฤทยหัวใจ, ใจ. (ไทย) ตัด ห เช่น ฤทัย, ตัด หฤ เช่น พระทัย.
170หฤหรรษ์ (หะ-รึ-หัน)หทย+หาสหฤทย+หรฺษหฤทัยหรรษ์, ความรื่นเริงยินดีแห่งหัวใจ. (ไทย) ลบ ทัย.
171หัสดาภรณ์หตฺถาภรณหสฺตาภรณเครื่องประดับของช้าง (หตฺถี+อาภรณ)
172อธิษฐาน (อะ-ทิด-ถาน)อธิฏฺฐานอธิษฐานตั้ง(ใจ)มั่น(ในการกระทำให้สำเร็จ). (ไทย) ตั้งจิตปรารถนาผลอย่างใดอย่างหนึ่ง, ตั้งจิตขอร้องต่อสิ่งที่ตนถือว่าศักดิ์สิทธิ์เพื่อผลอย่างใดอย่างหนึ่ง.
173อนัตถ์, อนรรถน+อตฺถอนรฺถไม่มีประโยชน์, หาประโยชน์มิได้
174อนุชาติอนุชาติอนุชาติการเกิดภายหลัง
175อภิญญาอภิญฺญาอภิชฺญารู้ยิ่ง
176อมตะอมตอมฤตผู้ไม่ตาย
177อมร, อมราอมรอมรผู้ไม่ตาย
178อยุธยาอโยธฺยาชื่อเมืองหลวงเก่าของไทย ยืมมาจากคำว่า ""อโยธยา Ayodhya"" ซึ่งแปลว่า ""รบไม่แพ้"" ในวรรณคดีเป็นชื่อเมืองของพระรามในเรื่อง รามเกียรติ์/รามายณะ ตั้งอยู่ในรัฐอุตตรประเทศของอินเดีย (สมัยโบราณเรียกว่า เมืองสาเกต) ปัจจุบันฮินดูและมุสลิมต่างก็อ้างสิทธิ์ในเมืองนี้; ในอดีต พม่าเคยเรียก อยุธยา (Ayudhya/Ayodhya อโยเดีย) ว่า ""โยเดีย Yodia"" ซึ่งอาจเป็นเพราะต้องการให้มีความหมายว่า ""รบแพ้"" หรืออาจเป็นเพราะเสียงพูดที่กร่อนไปเองก็ได้
179อรรณพอณฺณวอรฺณวทะเล, ห้วงน้ำ
180อรรถอตฺถอรฺถเนื้อความ
181อริยะ, อารยะอริยอารยเจริญ
182อัคคี, อัคนีอคฺคิอคฺนิไฟ
183อัจฉรา, อัปสรอจฺฉราอปฺสรสฺนางฟ้า
184อัจฉริยะอจฺฉริยอาศฺจรฺยน่าพิศวง, น่าอัศจรรย์; มีความรู้ความสามารถเกินกว่าระดับปรกติมาก, ""(ดีจน)สมควรดีดนิ้วมือ(ให้)""
185อัชชะอชฺชอทฺยวันนี้
186อัชฌาสัย, อัธยาศัยอชฺฌาสยอธฺยาศยนิสัยใจคอ
187อัฐิอฏฺฐิอสฺถิกระดูก
188อัมพรอมฺพรอมฺพรท้องฟ้า
189อาทิตย์อาทิจฺจอาทิตฺยดวงอาทิตย์; ชื่อวันที่ 1 ของสัปดาห์
190อาสาอาสาอาศาความหวัง, ความปรารถนา. (ไทย) ทำโดยเต็มใจ, สมัครใจ, เสนอตัวทำให้.
191อิจฉาอิจฺฉาอิจฺฉาความอยาก, ต้องการ. (ไทย) ความรู้สึกไม่อยากให้ผู้อื่นได้ดี=ริษยา
192อินทรีย์ (อิน-ซี)อินฺทฺริย (อิน-ทฺริ-ยะ)อินฺทฺริยความ เป็นใหญ่, เรียกอายตนะภายใน แต่ละอย่าง (มี 6 อย่าง) ว่า อินทรีย์ เพราะเป็นใหญ่ในการทำหน้าที่ของตนๆ เช่น ตาเป็นใหญ่ในการดู, หู เป็นใหญ่ในการได้ยิน ฯลฯ. (ไทย) ร่างกาย(และจิตใจ); สิ่งมีชีวิต. (ส่วน อินทรี เป็นชื่อของนกชนิดหนึ่ง ออกเสียงว่า อิน-ซี เหมือนกัน แต่เขียนไม่มี ย์)
193อิสระอิสฺสรอีศวรผู้เป็นใหญ่. (ไทย) เป็นใหญ่ ไม่ขึ้นแก่ใคร, อิสระ
194อุทยานอุยฺยานอุทฺยานสวน
195เอราวัณเอราวณไอราวณช้างพาหนะของพระอินทร์
196โอกาสโอกาสอวกาศโอกาส, ที่แจ้ง, ที่ว่าง
197โอรสโอรสเอารสลูกชาย ""เกิดแต่อก""
198โอษฐ์โอฏฺฐโอษฺฐปาก
199ไอยราเอราวณไอราวณช้าง. (ไทย) เติม ย ลบ วณ. ดู เอราวัณ
200ไอศวรรย์, อิสสริยอิสฺสริยไอศฺวรฺยความยิ่งใหญ่
พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ