ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ ที่ใช้บ่อย ที่ค้นหาบ่อย 100 คำ

Noคำบาลีและสันสกฤตบาลีสันสกฤตความหมาย
Noคำบาลีและสันสกฤตบาลีสันสกฤตความหมาย
1ศักดานุภาพสตฺติ+อานุภาวศกฺติ+อานุภาวอานุภาพแห่งอำนาจ
2ขัตติยะ, กษัตริย์ขตฺติยกฺษตฺริยพระเจ้าแผ่นดิน
3กัณหา, กฤษณากณฺหกฺฤษฺณดำ, ความชั่ว, บาป
4มัจฉา, มัศยามจฺฉมตฺสฺยปลา
5วิตถารวิตฺถารวิสฺตาร (พิสดาร)กว้าง, กว้างขวาง. (ไทย) แปลก, นอกทาง.
6สุคติสุคติสุคติที่ไปดี (นอกจากอบาย). (ไทย) สวรรค์
7อัจฉรา, อัปสรอจฺฉราอปฺสรสฺนางฟ้า
8ฤดู, อุตุอุตุฤตุฤดู, ดินฟ้าอากาศ. (ไทย ปาก) +สบาย เช่น นอนหลับอุตุ.
9บุปผาปุปฺผปุษฺปดอกไม้; ระดู.
10อัคคี, อัคนีอคฺคิอคฺนิไฟ
11ปัญญาปญฺญาปฺรชฺญาความรอบรู้
12มัชฌิม, มัธยมมชฺฌิมมธฺยมกลาง
13ปรัชญาปญฺญาปฺรชฺญาปัญญา. (ไทย) วิชาที่ว่าด้วยความจริง.
14กริยากิริยา, กฺริยากฺริยาชนิดของคำที่แสดงการกระทำ อาการ
15อัชฌาสัย, อัธยาศัยอชฺฌาสยอธฺยาศยนิสัยใจคอ
16กรีฑากีฬากรีฑาเล่น. (ไทย) การแข่งขันประเภทลู่และประเภทลาน
17สวัสดีโสตฺถิ (สุ+อตฺถิ)สฺวสฺติ (สุ+อสฺติ)""มี (สิ่ง)ดี ดีงาม"". (ไทย) คำทักทาย
18หทัย, หฤทัยหทยหฺฤทยหัวใจ, ใจ. (ไทย) ตัด ห เช่น ฤทัย, ตัด หฤ เช่น พระทัย.
19นุกูลอนุกูลตามเกื้อหนุน. (ไทย) อนุกูล ตัด อ.
20ปัญหา, ปริศนาปญฺหปฺรศฺนคำถาม
21ทฤษฎีทิฏฺฐิทฺฤษฺฏิความเห็น. (ไทย) หลักที่นักปราชญ์วางไว้.
22อมตะอมตอมฤตผู้ไม่ตาย
23เมตตา ไมตรีเมตฺตา เมต.ติไมตฺร ไมตฺรีความเป็นเพื่อน, ความเป็นมิตร
24แพทย์เวชฺชไวทฺยหมอ
25กัญญา, กันยากญฺญากนฺยา กนฺยกาหญิงสาว
26วิทย์, วิทยาวิชฺชาวิทฺยาความรู้
27สตรีอิตฺถีสฺตรีหญิง, เพศหญิง, คู่กับ บุรุษ
28ลัดดาลตาลตาไม้เลื้อย, เถาวัลย์
29อาทิตย์อาทิจฺจอาทิตฺยดวงอาทิตย์; ชื่อวันที่ 1 ของสัปดาห์
30ทิฐิทิฏฺฐิทฺฤษฺฏิความเห็น. (ไทย) ความดื้อรั้นในความเห็น; ความถือดี =มานะ.
31สิริลักษณ์สิริ+ลกฺขณศฺรี+ลกฺษณลักษณะสวย, คุณภาพดี
32ฉายาฉายาฉายาเงา(มืด), ร่ม, เงา(สะท้อน เช่น เงาในกระจก ในน้ำ); รูปเปรียบ(กับตัวจริง, ชื่อ, ชื่อที่พระอุปัชฌาย์ตั้งให้เป็นภาษาบาลีเมื่ออุปสมบท. (ไทย) ชื่อที่ตั้งให้กันอย่างไม่เป็นทางการ ตามลักษณะที่ปรากฏ.
33อัจฉริยะอจฺฉริยอาศฺจรฺยน่าพิศวง, น่าอัศจรรย์; มีความรู้ความสามารถเกินกว่าระดับปรกติมาก, ""(ดีจน)สมควรดีดนิ้วมือ(ให้)""
34รัฐรฏฺฐราษฺฏรแคว้น
35เกษตรเขตฺตเกฺษตฺรนา, ไร่
36ศัพท์สทฺทศพฺทเสียง
37สุนัขสุนขศุนกหมา, ""ผู้มีเล็บงาม""
38ชิวหาชิวฺหาชิวฺหาลิ้น
39กรรมกมฺมกรฺมนฺการกระทำ
40ปุจฉาปุจฺฉาปฺฤจฺฉาคำถาม
41ศรัทธาสัทธาศรัทธาความเชื่อ ความเลื่อมใส
42รุกข์, พฤกษ์รุกฺขวฺฤกฺษต้นไม้
43บุญปุญฺญปุณฺยความดี, คุณความดี
44จันทร์จนฺทจนฺทฺรดวงจันทร์, ดวงเดือน; ชื่อวันที่ 2 ของสัปดาห์
45สกุณาสกุณศกุนนก
46ภรรยา, ภริยาภริยาภรฺยาเมีย
47เขตเขตฺตเกฺษตฺรเขตแดน, ขอบเขต, ไร่, นา
48ศรีสิริ, สิรีศฺรีสิริ, สิริมงคล
49ขมาขมากฺษมาอดทน, อดโทษ (ไม่เอาโทษ, ยกโทษ), ษมา, สมา
50ญาติธรรมญาติ+ธมฺมชฺญาต+ธรฺมญาติธรรม (ยา-ติ-ทำ) ธรรมของญาติ(ที่พึงปฏิบัติต่อกัน) แปลจากหลังไปหน้า. (ไทย) ญาติธรรม (ยาด-ทำ) บุคคลที่ถือเป็นญาติทางธรรม. แปลจากหน้าไปหลัง (ไม่ควรอ่านว่า ยาด-ติ-ทำ เพราะจะกลายเป็นศัพท์สมาส ยกเว้น ญาติพี่น้อง (ยาด-ติ-พี่น้อง เพราะเป็นภาษาปาก)
51วุฒิวุฑฺฒิวฺฤทฺธิผู้เฒ่า, ผู้เจริญ; แก่ เป็นไปในอรรถคือ 1.เถร (คนแก่) 2.ปณฺฑิต (ผู้รู้) ความเจริญ, ความเป็นผู้ใหญ่. (ไทย) +ภูมิรู้
52สิงขรสิขรศิขรจอม, ยอด, หงอน; ยอดเขา. (ไทย) เพิ่ม ง.
53ไพรี, ไพรินเวรีไวรินฺผู้มีเวร, ศัตรู
54ภัทรภทฺท ภทฺรภทฺรเจริญ
55รัศมีรํสิ รสฺมิรศฺมิแสง, แดด; เชือก. (ไทย) ลำแสง.
56จริยาจริยจรฺยความประพฤติ
57อาสาอาสาอาศาความหวัง, ความปรารถนา. (ไทย) ทำโดยเต็มใจ, สมัครใจ, เสนอตัวทำให้.
58รังสีรํสิ รสฺมิรศฺมิแสง, แดด; เชือก. (ไทย) ลำแสง.
59ปัทมา, ปทุมปทุมปทฺมบัว
60เกียรติกิตฺติกีรฺติคำสรรเสริญ, คำเล่าลือ
61ขณะขณกฺษณชั่วเวลาหนึ่ง
62พิสดารวิตฺถารวิสฺตารกว้างขวาง, ละเอียด
63กร, กรณ์กร กรณกรณทำ
64มหินทร์มหา+อินฺทมหา+อินฺทฺรผู้ยิ่งใหญ่
65ถาวร, สถาพรถาวรสฺถาวรมั่นคง, แข็งแรง
66อิจฉาอิจฺฉาอิจฺฉาความอยาก, ต้องการ. (ไทย) ความรู้สึกไม่อยากให้ผู้อื่นได้ดี=ริษยา
67นิตย์นิจฺจนิตฺยนิจ, เที่ยง, เนืองๆ, ทุกเมื่อ, สม่ำเสมอ
68กีฬากีฬากฺรีฑาการเล่น. (ไทย) การเล่นออกกำลังกาย
69กุญชรกุญฺชรกุญฺชรช้าง
70ดรรชนี, ดัชนีตชฺชนีตรฺชนีนิ้วชี้, บัญชีคําเรียงตามลําดับอักษรที่พิมพ์ไว้ส่วนท้ายของหนังสือ (index)
71ตฤณ, ติณติณตฤณหญ้า
72พรวรวรคำแสดงความปรารถนาดี, สิ่งที่ขอเลือกเองตามประสงค์
73นิคหิตนิคฺคหิตนิคฺฤหีตเครื่องหมายวงกลม ( ํ) เขียนไว้เหนือพยัญชนะไทย
74ปฐมปฐมปฺรถมที่หนึ่ง
75ไอศวรรย์, อิสสริยอิสฺสริยไอศฺวรฺยความยิ่งใหญ่
76โอรสโอรสเอารสลูกชาย ""เกิดแต่อก""
77ปิยะ, เปียปิยปฺรยที่รัก
78สังกัปสงฺกปฺปสํกลฺปคิด. (ไทย) วิตก.
79ฐานฐานสฺถานที่ตั้ง, ที่รองรับ
80สามัญสามญฺญสามานฺยปกติ, ธรรมดา
81ทิวาราตรีทิวารตฺติทิวาราตฺรมฺกลางวันและกลางคืน
82มารดา (มาน-ดา)มาตา (มาตุ)มาตฺฤแม่. (ไทย) เติม ร.
83สาลิกาสาลิกาศาริกานกสาลิกา
84จักรจกฺกจกฺรวงกลมมีเฟืองรอบ, ล้อ
85เพชรวชิรวชฺรเพชร
86นิทานนิทานนิทานที่มา (ของเรื่อง), เหตุ. (ไทย) เรื่องเล่าที่สมมุติขึ้น
87กาญจน์, กาญจนากาญฺจนกาญฺจนทอง, ทองคำ
88วิทยุวิชฺชุวิทฺยุตฺสายฟ้า. (ไทย บัญญัติ) เครื่องรับและส่งเสียงหรือรูปด้วยกระแสไฟฟ้า
89บาปปาปปาปความชั่ว, ความมัวหมอง
90เกษมเขมเกฺษมปลอดภัย, สุขสบาย
91โอษฐ์โอฏฺฐโอษฺฐปาก
92เอราวัณเอราวณไอราวณช้างพาหนะของพระอินทร์
93ภูมิภูมิภูมิแผ่นดิน. (ไทย) + (พูม) พื้น, ชั้น, พื้นเพ, ความรู้ เช่น อวดภูมิ/อมภูมิ; สง่า, โอ่โถง, องอาจ, ผึ่งผาย เช่น วางภูมิ.
94วิจิตรวิจิตฺตวิจิตฺรงดงาม
95ปกติ, ปรกติปกติปฺรกฺฤติธรรมดา
96บัณฑิตปณฺฑิตปณฺฑิตผู้รู้, ผู้ทรงความรู้, คนฉลาด
97รามเกียรติ์ราม+กิตฺติราม+กีรฺติชื่อเสียงของพระราม; เรื่องที่ดัดแปลงจากวรรณคดีประเภทมหากาพย์ของอินเดีย ที่ชื่อว่า รามายณะ (แปลว่า เรื่องราวของพระราม)
98มนุษย์มนุสฺสมนุษฺยคน
99กมลกมลกมลดอกบัว; ใจ
100เจดีย์เจติยไจตฺยสิ่งซึ่งก่อเป็นรูปคล้ายลอมฟาง มียอดแหลม บรรจุสิ่งที่นับถือมีพระธาตุเป็นต้น, สิ่งหรือบุคคลที่เคารพนับถือ