คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ ที่ใช้บ่อย ที่ค้นหาบ่อย 100 คำ

- มีดังรายการต่อไปนี้

Noคำศัพท์ไทยบาลีสันสกฤตความหมาย
Noคำศัพท์ไทยบาลีสันสกฤตความหมาย
1กร, กรณ์กร กรณกรณทำ
2กรรมกมฺมกรฺมนฺการกระทำ
3กริยากิริยา, กฺริยากฺริยาชนิดของคำที่แสดงการกระทำ อาการ
4กรีฑากีฬากรีฑาเล่น. (ไทย) การแข่งขันประเภทลู่และประเภทลาน
5กัญญา, กันยากญฺญากนฺยา กนฺยกาหญิงสาว
6กัณหา, กฤษณากณฺหกฺฤษฺณดำ, ความชั่ว, บาป
7กีฬากีฬากฺรีฑาการเล่น. (ไทย) การเล่นออกกำลังกาย
8กุญชรกุญฺชรกุญฺชรช้าง
9เกษตรเขตฺตเกฺษตฺรนา, ไร่
10เกษมเขมเกฺษมปลอดภัย, สุขสบาย
11เกียรติกิตฺติกีรฺติคำสรรเสริญ, คำเล่าลือ
12ขณะขณกฺษณชั่วเวลาหนึ่ง
13ขมาขมากฺษมาอดทน, อดโทษ (ไม่เอาโทษ, ยกโทษ), ษมา, สมา
14ขัตติยะ, กษัตริย์ขตฺติยกฺษตฺริยพระเจ้าแผ่นดิน
15เขตเขตฺตเกฺษตฺรเขตแดน, ขอบเขต, ไร่, นา
16จริยาจริยจรฺยความประพฤติ
17จักรจกฺกจกฺรวงกลมมีเฟืองรอบ, ล้อ
18จันทร์จนฺทจนฺทฺรดวงจันทร์, ดวงเดือน; ชื่อวันที่ 2 ของสัปดาห์
19ฉายาฉายาฉายาเงา(มืด), ร่ม, เงา(สะท้อน เช่น เงาในกระจก ในน้ำ); รูปเปรียบ(กับตัวจริง, ชื่อ, ชื่อที่พระอุปัชฌาย์ตั้งให้เป็นภาษาบาลีเมื่ออุปสมบท. (ไทย) ชื่อที่ตั้งให้กันอย่างไม่เป็นทางการ ตามลักษณะที่ปรากฏ.
20ชิวหาชิวฺหาชิวฺหาลิ้น
21ญาติธรรมญาติ+ธมฺมชฺญาต+ธรฺมญาติธรรม (ยา-ติ-ทำ) ธรรมของญาติ(ที่พึงปฏิบัติต่อกัน) แปลจากหลังไปหน้า. (ไทย) ญาติธรรม (ยาด-ทำ) บุคคลที่ถือเป็นญาติทางธรรม. แปลจากหน้าไปหลัง (ไม่ควรอ่านว่า ยาด-ติ-ทำ เพราะจะกลายเป็นศัพท์สมาส ยกเว้น ญาติพี่น้อง (ยาด-ติ-พี่น้อง เพราะเป็นภาษาปาก)
22ฐานฐานสฺถานที่ตั้ง, ที่รองรับ
23ดรรชนี, ดัชนีตชฺชนีตรฺชนีนิ้วชี้, บัญชีคําเรียงตามลําดับอักษรที่พิมพ์ไว้ส่วนท้ายของหนังสือ (index)
24ตฤณ, ติณติณตฤณหญ้า
25ถาวร, สถาพรถาวรสฺถาวรมั่นคง, แข็งแรง
26ทฤษฎีทิฏฺฐิทฺฤษฺฏิความเห็น. (ไทย) หลักที่นักปราชญ์วางไว้.
27ทิฐิทิฏฺฐิทฺฤษฺฏิความเห็น. (ไทย) ความดื้อรั้นในความเห็น; ความถือดี =มานะ.
28ทิวาราตรีทิวารตฺติทิวาราตฺรมฺกลางวันและกลางคืน
29นิคหิตนิคฺคหิตนิคฺฤหีตเครื่องหมายวงกลม ( ํ) เขียนไว้เหนือพยัญชนะไทย
30นิตย์นิจฺจนิตฺยนิจ, เที่ยง, เนืองๆ, ทุกเมื่อ, สม่ำเสมอ
31นิทานนิทานนิทานที่มา (ของเรื่อง), เหตุ. (ไทย) เรื่องเล่าที่สมมุติขึ้น
32นิรวาณนิพฺพานนิรฺวาณความดับไม่มีเหลือ
33นุกูลอนุกูลตามเกื้อหนุน. (ไทย) อนุกูล ตัด อ.
34บุญปุญฺญปุณฺยความดี, คุณความดี
35บุปผาปุปฺผปุษฺปดอกไม้; ระดู.
36ปกติ, ปรกติปกติปฺรกฺฤติธรรมดา
37ปฐมปฐมปฺรถมที่หนึ่ง
38ปรัชญาปญฺญาปฺรชฺญาปัญญา. (ไทย) วิชาที่ว่าด้วยความจริง.
39ปัญญาปญฺญาปฺรชฺญาความรอบรู้
40ปัญหา, ปริศนาปญฺหปฺรศฺนคำถาม
41ปัทมา, ปทุมปทุมปทฺมบัว
42ปิยะ, เปียปิยปฺรยที่รัก
43ปุจฉาปุจฺฉาปฺฤจฺฉาคำถาม
44พรวรวรคำแสดงความปรารถนาดี, สิ่งที่ขอเลือกเองตามประสงค์
45พิสดารวิตฺถารวิสฺตารกว้างขวาง, ละเอียด
46เพชรวชิรวชฺรเพชร
47แพทย์เวชฺชไวทฺยหมอ
48ไพรี, ไพรินเวรีไวรินฺผู้มีเวร, ศัตรู
49ภรรยา, ภริยาภริยาภรฺยาเมีย
50ภัทรภทฺท ภทฺรภทฺรเจริญ
51มนุษย์มนุสฺสมนุษฺยคน
52มรณะมรณมรณการตาย, ความตาย. (ไทย) มักนำไปใช้เขียนบอกวันเกิด-ตาย ในงานศพ เช่น ชาตะ-มรณะ (แปลว่า เกิดแล้ว-การตาย) ความจริง ควรใช้ว่า ชาตะ-มตะ (แปลว่า เกิดแล้ว-ตายแล้ว) เพราะเป็นศัพท์กิริยาเช่นเดียวกัน.
53มหินทร์มหา+อินฺทมหา+อินฺทฺรผู้ยิ่งใหญ่
54มัจฉา, มัศยามจฺฉมตฺสฺยปลา
55มัชฌิม, มัธยมมชฺฌิมมธฺยมกลาง
56มารดา (มาน-ดา)มาตา (มาตุ)มาตฺฤแม่. (ไทย) เติม ร.
57เมตตา ไมตรีเมตฺตา เมต.ติไมตฺร ไมตฺรีความเป็นเพื่อน, ความเป็นมิตร
58โยธาโยธ โยธีโยธ โยธินฺนักรบ, ทหาร, (ไทย) นักรบ, งานที่ใช้กําลังกายก่อสร้าง
59รังสีรํสิ รสฺมิรศฺมิแสง, แดด; เชือก. (ไทย) ลำแสง.
60รัฐรฏฺฐราษฺฏรแคว้น
61รัศมีรํสิ รสฺมิรศฺมิแสง, แดด; เชือก. (ไทย) ลำแสง.
62รามเกียรติ์ราม+กิตฺติราม+กีรฺติชื่อเสียงของพระราม; เรื่องที่ดัดแปลงจากวรรณคดีประเภทมหากาพย์ของอินเดีย ที่ชื่อว่า รามายณะ (แปลว่า เรื่องราวของพระราม)
63รุกข์, พฤกษ์รุกฺขวฺฤกฺษต้นไม้
64ฤดู, อุตุอุตุฤตุฤดู, ดินฟ้าอากาศ. (ไทย ปาก) +สบาย เช่น นอนหลับอุตุ.
65ลัดดาลตาลตาไม้เลื้อย, เถาวัลย์
66วิจิตรวิจิตฺตวิจิตฺรงดงาม
67วิตถารวิตฺถารวิสฺตาร (พิสดาร)กว้าง, กว้างขวาง. (ไทย) แปลก, นอกทาง.
68วิทย์, วิทยาวิชฺชาวิทฺยาความรู้
69วิทยุวิชฺชุวิทฺยุตฺสายฟ้า. (ไทย บัญญัติ) เครื่องรับและส่งเสียงหรือรูปด้วยกระแสไฟฟ้า
70วุฒิวุฑฺฒิวฺฤทฺธิผู้เฒ่า, ผู้เจริญ; แก่ เป็นไปในอรรถคือ 1.เถร (คนแก่) 2.ปณฺฑิต (ผู้รู้) ความเจริญ, ความเป็นผู้ใหญ่. (ไทย) +ภูมิรู้
71ศรัทธาสัทธาศรัทธาความเชื่อ ความเลื่อมใส
72ศรีสิริ, สิรีศฺรีสิริ, สิริมงคล
73ศักดานุภาพสตฺติ+อานุภาวศกฺติ+อานุภาวอานุภาพแห่งอำนาจ
74ศัพท์สทฺทศพฺทเสียง
75สกุณาสกุณศกุนนก
76สตรีอิตฺถีสฺตรีหญิง, เพศหญิง, คู่กับ บุรุษ
77สวัสดีโสตฺถิ (สุ+อตฺถิ)สฺวสฺติ (สุ+อสฺติ)""มี (สิ่ง)ดี ดีงาม"". (ไทย) คำทักทาย
78สังกัปสงฺกปฺปสํกลฺปคิด. (ไทย) วิตก.
79สามัญสามญฺญสามานฺยปกติ, ธรรมดา
80สาลิกาสาลิกาศาริกานกสาลิกา
81สิงขรสิขรศิขรจอม, ยอด, หงอน; ยอดเขา. (ไทย) เพิ่ม ง.
82สิริลักษณ์สิริ+ลกฺขณศฺรี+ลกฺษณลักษณะสวย, คุณภาพดี
83สุคติสุคติสุคติที่ไปดี (นอกจากอบาย). (ไทย) สวรรค์
84สุนัขสุนขศุนกหมา, ""ผู้มีเล็บงาม""
85สุริยสุริยสูรฺยพระอาทิตย์, สูรย์, สุรีย์, สุริยัน, สุริยน
86หทัย, หฤทัยหทยหฺฤทยหัวใจ, ใจ. (ไทย) ตัด ห เช่น ฤทัย, ตัด หฤ เช่น พระทัย.
87อมตะอมตอมฤตผู้ไม่ตาย
88อริยะ, อารยะอริยอารยเจริญ
89อัคคี, อัคนีอคฺคิอคฺนิไฟ
90อัจฉรา, อัปสรอจฺฉราอปฺสรสฺนางฟ้า
91อัจฉริยะอจฺฉริยอาศฺจรฺยน่าพิศวง, น่าอัศจรรย์; มีความรู้ความสามารถเกินกว่าระดับปรกติมาก, ""(ดีจน)สมควรดีดนิ้วมือ(ให้)""
92อัชฌาสัย, อัธยาศัยอชฺฌาสยอธฺยาศยนิสัยใจคอ
93อาทิตย์อาทิจฺจอาทิตฺยดวงอาทิตย์; ชื่อวันที่ 1 ของสัปดาห์
94อาสาอาสาอาศาความหวัง, ความปรารถนา. (ไทย) ทำโดยเต็มใจ, สมัครใจ, เสนอตัวทำให้.
95อิจฉาอิจฺฉาอิจฺฉาความอยาก, ต้องการ. (ไทย) ความรู้สึกไม่อยากให้ผู้อื่นได้ดี=ริษยา
96อินทรีย์ (อิน-ซี)อินฺทฺริย (อิน-ทฺริ-ยะ)อินฺทฺริยความ เป็นใหญ่, เรียกอายตนะภายใน แต่ละอย่าง (มี 6 อย่าง) ว่า อินทรีย์ เพราะเป็นใหญ่ในการทำหน้าที่ของตนๆ เช่น ตาเป็นใหญ่ในการดู, หู เป็นใหญ่ในการได้ยิน ฯลฯ. (ไทย) ร่างกาย(และจิตใจ); สิ่งมีชีวิต. (ส่วน อินทรี เป็นชื่อของนกชนิดหนึ่ง ออกเสียงว่า อิน-ซี เหมือนกัน แต่เขียนไม่มี ย์)
97เอราวัณเอราวณไอราวณช้างพาหนะของพระอินทร์
98โอรสโอรสเอารสลูกชาย ""เกิดแต่อก""
99โอษฐ์โอฏฺฐโอษฺฐปาก
100ไอศวรรย์, อิสสริยอิสฺสริยไอศฺวรฺยความยิ่งใหญ่
พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ