100 คำบาลีและสันสกฤต ที่ใช้บ่อย ในชีวิตประจำวัน

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ รวม 100 คำบาลีและสันสกฤต ที่ใช้บ่อย มาทำการเรียนรู้กัน จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ ไปดูกันเลย

รวม 100 คำบาลีและสันสกฤต ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

 1. กร, กรณ์
  คำบาลี กร กรณ
  คำสันสกฤต กรณ
 2. กรรม
  คำบาลี กมฺม
  คำสันสกฤต กรฺมนฺ
 3. กริยา
  คำบาลี กิริยา, กฺริยา
  คำสันสกฤต กฺริยา
 4. กรีฑา
  คำบาลี กีฬา
  คำสันสกฤต กรีฑา
 5. กษัย
  คำบาลี ขย
  คำสันสกฤต กฺษย
 6. กัญญา, กันยา
  คำบาลี กญฺญา
  คำสันสกฤต กนฺยา กนฺยกา
 7. กัณหา, กฤษณา
  คำบาลี กณฺห
  คำสันสกฤต กฺฤษฺณ
 8. กีฬา
  คำบาลี กีฬา
  คำสันสกฤต กฺรีฑา
 9. กุญชร
  คำบาลี กุญฺชร
  คำสันสกฤต กุญฺชร
 10. ขณะ
  คำบาลี ขณ
  คำสันสกฤต กฺษณ
 11. ขมา
  คำบาลี ขมา
  คำสันสกฤต กฺษมา
 12. ขัตติยะ, กษัตริย์
  คำบาลี ขตฺติย
  คำสันสกฤต กฺษตฺริย
 13. จริยา
  คำบาลี จริย
  คำสันสกฤต จรฺย
 14. จักร
  คำบาลี จกฺก
  คำสันสกฤต จกฺร
 15. จันทร์
  คำบาลี จนฺท
  คำสันสกฤต จนฺทฺร
 16. จุฬา, จุฑา
  คำบาลี จูฬา
  คำสันสกฤต จูฑา
 17. ฉายา
  คำบาลี ฉายา
  คำสันสกฤต ฉายา
 18. ชิวหา
  คำบาลี ชิวฺหา
  คำสันสกฤต ชิวฺหา
 19. ญาติธรรม
  คำบาลี ญาติ+ธมฺม
  คำสันสกฤต ชฺญาต+ธรฺม
 20. ฐาน
  คำบาลี ฐาน
  คำสันสกฤต สฺถาน
 21. ดรรชนี, ดัชนี
  คำบาลี ตชฺชนี
  คำสันสกฤต ตรฺชนี
 22. ถาวร, สถาพร
  คำบาลี ถาวร
  คำสันสกฤต สฺถาวร
 23. ทฤษฎี
  คำบาลี ทิฏฺฐิ
  คำสันสกฤต ทฺฤษฺฏิ
 24. ทิฐิ
  คำบาลี ทิฏฺฐิ
  คำสันสกฤต ทฺฤษฺฏิ
 25. ทิวาราตรี
  คำบาลี ทิวารตฺติ
  คำสันสกฤต ทิวาราตฺรมฺ
 26. นิคหิต
  คำบาลี นิคฺคหิต
  คำสันสกฤต นิคฺฤหีต
 27. นิตย์
  คำบาลี นิจฺจ
  คำสันสกฤต นิตฺย
 28. นิรวาณ
  คำบาลี นิพฺพาน
  คำสันสกฤต นิรฺวาณ
 29. นุกูล
  คำบาลี อนุกูล
 30. บุญ
  คำบาลี ปุญฺญ
  คำสันสกฤต ปุณฺย
 31. บุตร
  คำบาลี ปุตฺต
  คำสันสกฤต ปุตฺร
 32. บุปผา
  คำบาลี ปุปฺผ
  คำสันสกฤต ปุษฺป
 33. ปกติ, ปรกติ
  คำบาลี ปกติ
  คำสันสกฤต ปฺรกฺฤติ
 34. ปฐม
  คำบาลี ปฐม
  คำสันสกฤต ปฺรถม
 35. ปรัชญา
  คำบาลี ปญฺญา
  คำสันสกฤต ปฺรชฺญา
 36. ปัจจุบัน
  คำบาลี ปจฺจุปฺปนฺน
  คำสันสกฤต ปรตฺยุตฺปนฺน
 37. ปัญญา
  คำบาลี ปญฺญา
  คำสันสกฤต ปฺรชฺญา
 38. ปัญหา, ปริศนา
  คำบาลี ปญฺห
  คำสันสกฤต ปฺรศฺน
 39. ปัทมา, ปทุม
  คำบาลี ปทุม
  คำสันสกฤต ปทฺม
 40. ปิยะ, เปีย
  คำบาลี ปิย
  คำสันสกฤต ปฺรย
 41. ปุจฉา
  คำบาลี ปุจฺฉา
  คำสันสกฤต ปฺฤจฺฉา
 42. พยัคฆ์
  คำบาลี วฺยคฺฆ
  คำสันสกฤต วฺยาฆฺร
 43. พร
  คำบาลี วร
  คำสันสกฤต วร
 44. พัฒนา
  คำบาลี วฑฺฒน
  คำสันสกฤต วรฺธน
 45. พิสดาร
  คำบาลี วิตฺถาร
  คำสันสกฤต วิสฺตาร
 46. ภรรยา, ภริยา
  คำบาลี ภริยา
  คำสันสกฤต ภรฺยา
 47. ภัทร
  คำบาลี ภทฺท ภทฺร
  คำสันสกฤต ภทฺร
 48. มหินทร์
  คำบาลี มหา+อินฺท
  คำสันสกฤต มหา+อินฺทฺร
 49. มัจฉา, มัศยา
  คำบาลี มจฺฉ
  คำสันสกฤต มตฺสฺย
 50. มัชฌิม, มัธยม
  คำบาลี มชฺฌิม
  คำสันสกฤต มธฺยม
 51. รังสี
  คำบาลี รํสิ รสฺมิ
  คำสันสกฤต รศฺมิ
 52. รัฐ
  คำบาลี รฏฺฐ
  คำสันสกฤต ราษฺฏร
 53. รัศมี
  คำบาลี รํสิ รสฺมิ
  คำสันสกฤต รศฺมิ
 54. รามเกียรติ์
  คำบาลี ราม+กิตฺติ
  คำสันสกฤต ราม+กีรฺติ
 55. รุกข์, พฤกษ์
  คำบาลี รุกฺข
  คำสันสกฤต วฺฤกฺษ
 56. ฤดู, อุตุ
  คำบาลี อุตุ
  คำสันสกฤต ฤตุ
 57. ลัดดา
  คำบาลี ลตา
  คำสันสกฤต ลตา
 58. วิจิตร
  คำบาลี วิจิตฺต
  คำสันสกฤต วิจิตฺร
 59. วิชา
  คำบาลี วิชฺชา
  คำสันสกฤต วิทฺยา
 60. วิตถาร
  คำบาลี วิตฺถาร
  คำสันสกฤต วิสฺตาร (พิสดาร)
 61. วิทยุ
  คำบาลี วิชฺชุ
  คำสันสกฤต วิทฺยุตฺ
 62. วิทย์, วิทยา
  คำบาลี วิชฺชา
  คำสันสกฤต วิทฺยา
 63. วุฒิ
  คำบาลี วุฑฺฒิ
  คำสันสกฤต วฺฤทฺธิ
 64. ศรัทธา
  คำบาลี สัทธา
  คำสันสกฤต ศรัทธา
 65. ศรี
  คำบาลี สิริ, สิรี
  คำสันสกฤต ศฺรี
 66. ศักดานุภาพ
  คำบาลี สตฺติ+อานุภาว
  คำสันสกฤต ศกฺติ+อานุภาว
 67. ศัพท์
  คำบาลี สทฺท
  คำสันสกฤต ศพฺท
 68. ศึกษา
  คำบาลี สิกฺขา
  คำสันสกฤต ศิกฺษา
 69. สกุณา
  คำบาลี สกุณ
  คำสันสกฤต ศกุน
 70. สตรี
  คำบาลี อิตฺถี
  คำสันสกฤต สฺตรี
 71. สวัสดี
  คำบาลี โสตฺถิ (สุ+อตฺถิ)
  คำสันสกฤต สฺวสฺติ (สุ+อสฺติ)
 72. สัญญา
  คำบาลี สญฺญา
  คำสันสกฤต สํชฺญา
 73. สามัญ
  คำบาลี สามญฺญ
  คำสันสกฤต สามานฺย
 74. สิริลักษณ์
  คำบาลี สิริ+ลกฺขณ
  คำสันสกฤต ศฺรี+ลกฺษณ
 75. สุคติ
  คำบาลี สุคติ
  คำสันสกฤต สุคติ
 76. สุนัข
  คำบาลี สุนข
  คำสันสกฤต ศุนก
 77. สุริย
  คำบาลี สุริย
  คำสันสกฤต สูรฺย
 78. หทัย, หฤทัย
  คำบาลี หทย
  คำสันสกฤต หฺฤทย
 79. หัตถี
  คำบาลี หตฺถิ
  คำสันสกฤต หสฺดี
 80. หัตถ์
  คำบาลี หตฺถ
  คำสันสกฤต หสฺต
 81. อมตะ
  คำบาลี อมต
  คำสันสกฤต อมฤต
 82. อัคคี, อัคนี
  คำบาลี อคฺคิ
  คำสันสกฤต อคฺนิ
 83. อัจฉรา, อัปสร
  คำบาลี อจฺฉรา
  คำสันสกฤต อปฺสรสฺ
 84. อัจฉริยะ
  คำบาลี อจฺฉริย
  คำสันสกฤต อาศฺจรฺย
 85. อัชฌาสัย, อัธยาศัย
  คำบาลี อชฺฌาสย
  คำสันสกฤต อธฺยาศย
 86. อาทิตย์
  คำบาลี อาทิจฺจ
  คำสันสกฤต อาทิตฺย
 87. อาสา
  คำบาลี อาสา
  คำสันสกฤต อาศา
 88. อิจฉา
  คำบาลี อิจฺฉา
  คำสันสกฤต อิจฺฉา
 89. อิสระ
  คำบาลี อิสฺสร
  คำสันสกฤต อีศวร
 90. เกษตร
  คำบาลี เขตฺต
  คำสันสกฤต เกฺษตฺร
 91. เกษม
  คำบาลี เขม
  คำสันสกฤต เกฺษม
 92. เกียรติ
  คำบาลี กิตฺติ
  คำสันสกฤต กีรฺติ
 93. เขต
  คำบาลี เขตฺต
  คำสันสกฤต เกฺษตฺร
 94. เมตตา ไมตรี
  คำบาลี เมตฺตา เมต.ติ
  คำสันสกฤต ไมตฺร ไมตฺรี
 95. เอราวัณ
  คำบาลี เอราวณ
  คำสันสกฤต ไอราวณ
 96. แพทย์
  คำบาลี เวชฺช
  คำสันสกฤต ไวทฺย
 97. โมลี, เมาลี
  คำบาลี โมลิ
  คำสันสกฤต เมาลิ
 98. โยธา
  คำบาลี โยธ โยธี
  คำสันสกฤต โยธ โยธินฺ
 99. โอรส
  คำบาลี โอรส
  คำสันสกฤต เอารส
 100. ไพรี, ไพริน
  คำบาลี เวรี
  คำสันสกฤต ไวรินฺ

คิดว่าน่าจะเต็มอิ่มกับคำบาลีและสันสกฤตทั้ง 100 คำกันไปแล้วเนอะ หวังว่าน่าจะพอมีประโยชน์ให้นำไปใช้ต่อในชีวิตประจำวันกัน

หากยังไม่เจอคำไหน หรือคิดว่ามีตกหล่นไป สามารถแจ้งแนะนำกันเข้ามาได้เลย


รวมคำบาลีและสันสกฤต ที่นิยมใช้ ใช้งานบ่อย ในชีวิตประจำวัน