ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ ที่ใช้บ่อย ที่ค้นหาบ่อย 100 คำ

Noคำบาลีและสันสกฤตบาลีสันสกฤตความหมาย
Noคำบาลีและสันสกฤตบาลีสันสกฤตความหมาย
1ศักดานุภาพสตฺติ+อานุภาวศกฺติ+อานุภาวอานุภาพแห่งอำนาจ
2ขัตติยะ, กษัตริย์ขตฺติยกฺษตฺริยพระเจ้าแผ่นดิน
3กัณหา, กฤษณากณฺหกฺฤษฺณดำ, ความชั่ว, บาป
4มัจฉา, มัศยามจฺฉมตฺสฺยปลา
5วิตถารวิตฺถารวิสฺตาร (พิสดาร)กว้าง, กว้างขวาง. (ไทย) แปลก, นอกทาง.
6สุคติสุคติสุคติที่ไปดี (นอกจากอบาย). (ไทย) สวรรค์
7อัจฉรา, อัปสรอจฺฉราอปฺสรสฺนางฟ้า
8ฤดู, อุตุอุตุฤตุฤดู, ดินฟ้าอากาศ. (ไทย ปาก) +สบาย เช่น นอนหลับอุตุ.
9บุปผาปุปฺผปุษฺปดอกไม้; ระดู.
10อัคคี, อัคนีอคฺคิอคฺนิไฟ
11ปัญญาปญฺญาปฺรชฺญาความรอบรู้
12มัชฌิม, มัธยมมชฺฌิมมธฺยมกลาง
13ปรัชญาปญฺญาปฺรชฺญาปัญญา. (ไทย) วิชาที่ว่าด้วยความจริง.
14กริยากิริยา, กฺริยากฺริยาชนิดของคำที่แสดงการกระทำ อาการ
15อัชฌาสัย, อัธยาศัยอชฺฌาสยอธฺยาศยนิสัยใจคอ
16กรีฑากีฬากรีฑาเล่น. (ไทย) การแข่งขันประเภทลู่และประเภทลาน
17สวัสดีโสตฺถิ (สุ+อตฺถิ)สฺวสฺติ (สุ+อสฺติ)""มี (สิ่ง)ดี ดีงาม"". (ไทย) คำทักทาย
18นุกูลอนุกูลตามเกื้อหนุน. (ไทย) อนุกูล ตัด อ.
19หทัย, หฤทัยหทยหฺฤทยหัวใจ, ใจ. (ไทย) ตัด ห เช่น ฤทัย, ตัด หฤ เช่น พระทัย.
20ปัญหา, ปริศนาปญฺหปฺรศฺนคำถาม
21อมตะอมตอมฤตผู้ไม่ตาย
22ทฤษฎีทิฏฺฐิทฺฤษฺฏิความเห็น. (ไทย) หลักที่นักปราชญ์วางไว้.
23เมตตา ไมตรีเมตฺตา เมต.ติไมตฺร ไมตฺรีความเป็นเพื่อน, ความเป็นมิตร
24แพทย์เวชฺชไวทฺยหมอ
25กัญญา, กันยากญฺญากนฺยา กนฺยกาหญิงสาว
26วิทย์, วิทยาวิชฺชาวิทฺยาความรู้
27สตรีอิตฺถีสฺตรีหญิง, เพศหญิง, คู่กับ บุรุษ
28ลัดดาลตาลตาไม้เลื้อย, เถาวัลย์
29สิริลักษณ์สิริ+ลกฺขณศฺรี+ลกฺษณลักษณะสวย, คุณภาพดี
30อาทิตย์อาทิจฺจอาทิตฺยดวงอาทิตย์; ชื่อวันที่ 1 ของสัปดาห์
31ฉายาฉายาฉายาเงา(มืด), ร่ม, เงา(สะท้อน เช่น เงาในกระจก ในน้ำ); รูปเปรียบ(กับตัวจริง, ชื่อ, ชื่อที่พระอุปัชฌาย์ตั้งให้เป็นภาษาบาลีเมื่ออุปสมบท. (ไทย) ชื่อที่ตั้งให้กันอย่างไม่เป็นทางการ ตามลักษณะที่ปรากฏ.
32ทิฐิทิฏฺฐิทฺฤษฺฏิความเห็น. (ไทย) ความดื้อรั้นในความเห็น; ความถือดี =มานะ.
33อัจฉริยะอจฺฉริยอาศฺจรฺยน่าพิศวง, น่าอัศจรรย์; มีความรู้ความสามารถเกินกว่าระดับปรกติมาก, ""(ดีจน)สมควรดีดนิ้วมือ(ให้)""
34รัฐรฏฺฐราษฺฏรแคว้น
35เกษตรเขตฺตเกฺษตฺรนา, ไร่
36ชิวหาชิวฺหาชิวฺหาลิ้น
37ศัพท์สทฺทศพฺทเสียง
38สุนัขสุนขศุนกหมา, ""ผู้มีเล็บงาม""
39กรรมกมฺมกรฺมนฺการกระทำ
40ปุจฉาปุจฺฉาปฺฤจฺฉาคำถาม
41ศรัทธาสัทธาศรัทธาความเชื่อ ความเลื่อมใส
42บุญปุญฺญปุณฺยความดี, คุณความดี
43รุกข์, พฤกษ์รุกฺขวฺฤกฺษต้นไม้
44จันทร์จนฺทจนฺทฺรดวงจันทร์, ดวงเดือน; ชื่อวันที่ 2 ของสัปดาห์
45สกุณาสกุณศกุนนก
46ภรรยา, ภริยาภริยาภรฺยาเมีย
47เขตเขตฺตเกฺษตฺรเขตแดน, ขอบเขต, ไร่, นา
48ศรีสิริ, สิรีศฺรีสิริ, สิริมงคล
49ขมาขมากฺษมาอดทน, อดโทษ (ไม่เอาโทษ, ยกโทษ), ษมา, สมา
50วุฒิวุฑฺฒิวฺฤทฺธิผู้เฒ่า, ผู้เจริญ; แก่ เป็นไปในอรรถคือ 1.เถร (คนแก่) 2.ปณฺฑิต (ผู้รู้) ความเจริญ, ความเป็นผู้ใหญ่. (ไทย) +ภูมิรู้
51ญาติธรรมญาติ+ธมฺมชฺญาต+ธรฺมญาติธรรม (ยา-ติ-ทำ) ธรรมของญาติ(ที่พึงปฏิบัติต่อกัน) แปลจากหลังไปหน้า. (ไทย) ญาติธรรม (ยาด-ทำ) บุคคลที่ถือเป็นญาติทางธรรม. แปลจากหน้าไปหลัง (ไม่ควรอ่านว่า ยาด-ติ-ทำ เพราะจะกลายเป็นศัพท์สมาส ยกเว้น ญาติพี่น้อง (ยาด-ติ-พี่น้อง เพราะเป็นภาษาปาก)
52ภัทรภทฺท ภทฺรภทฺรเจริญ
53ไพรี, ไพรินเวรีไวรินฺผู้มีเวร, ศัตรู
54สิงขรสิขรศิขรจอม, ยอด, หงอน; ยอดเขา. (ไทย) เพิ่ม ง.
55รัศมีรํสิ รสฺมิรศฺมิแสง, แดด; เชือก. (ไทย) ลำแสง.
56จริยาจริยจรฺยความประพฤติ
57อาสาอาสาอาศาความหวัง, ความปรารถนา. (ไทย) ทำโดยเต็มใจ, สมัครใจ, เสนอตัวทำให้.
58ปัทมา, ปทุมปทุมปทฺมบัว
59รังสีรํสิ รสฺมิรศฺมิแสง, แดด; เชือก. (ไทย) ลำแสง.
60เกียรติกิตฺติกีรฺติคำสรรเสริญ, คำเล่าลือ
61ขณะขณกฺษณชั่วเวลาหนึ่ง
62พิสดารวิตฺถารวิสฺตารกว้างขวาง, ละเอียด
63กร, กรณ์กร กรณกรณทำ
64มหินทร์มหา+อินฺทมหา+อินฺทฺรผู้ยิ่งใหญ่
65ถาวร, สถาพรถาวรสฺถาวรมั่นคง, แข็งแรง
66อิจฉาอิจฺฉาอิจฺฉาความอยาก, ต้องการ. (ไทย) ความรู้สึกไม่อยากให้ผู้อื่นได้ดี=ริษยา
67นิตย์นิจฺจนิตฺยนิจ, เที่ยง, เนืองๆ, ทุกเมื่อ, สม่ำเสมอ
68กีฬากีฬากฺรีฑาการเล่น. (ไทย) การเล่นออกกำลังกาย
69พรวรวรคำแสดงความปรารถนาดี, สิ่งที่ขอเลือกเองตามประสงค์
70ดรรชนี, ดัชนีตชฺชนีตรฺชนีนิ้วชี้, บัญชีคําเรียงตามลําดับอักษรที่พิมพ์ไว้ส่วนท้ายของหนังสือ (index)
71กุญชรกุญฺชรกุญฺชรช้าง
72ตฤณ, ติณติณตฤณหญ้า
73นิคหิตนิคฺคหิตนิคฺฤหีตเครื่องหมายวงกลม ( ํ) เขียนไว้เหนือพยัญชนะไทย
74ปฐมปฐมปฺรถมที่หนึ่ง
75ไอศวรรย์, อิสสริยอิสฺสริยไอศฺวรฺยความยิ่งใหญ่
76ปิยะ, เปียปิยปฺรยที่รัก
77โอรสโอรสเอารสลูกชาย ""เกิดแต่อก""
78สังกัปสงฺกปฺปสํกลฺปคิด. (ไทย) วิตก.
79ฐานฐานสฺถานที่ตั้ง, ที่รองรับ
80สามัญสามญฺญสามานฺยปกติ, ธรรมดา
81ทิวาราตรีทิวารตฺติทิวาราตฺรมฺกลางวันและกลางคืน
82มารดา (มาน-ดา)มาตา (มาตุ)มาตฺฤแม่. (ไทย) เติม ร.
83จักรจกฺกจกฺรวงกลมมีเฟืองรอบ, ล้อ
84เพชรวชิรวชฺรเพชร
85สาลิกาสาลิกาศาริกานกสาลิกา
86นิทานนิทานนิทานที่มา (ของเรื่อง), เหตุ. (ไทย) เรื่องเล่าที่สมมุติขึ้น
87กาญจน์, กาญจนากาญฺจนกาญฺจนทอง, ทองคำ
88วิทยุวิชฺชุวิทฺยุตฺสายฟ้า. (ไทย บัญญัติ) เครื่องรับและส่งเสียงหรือรูปด้วยกระแสไฟฟ้า
89เกษมเขมเกฺษมปลอดภัย, สุขสบาย
90บาปปาปปาปความชั่ว, ความมัวหมอง
91โอษฐ์โอฏฺฐโอษฺฐปาก
92เอราวัณเอราวณไอราวณช้างพาหนะของพระอินทร์
93ภูมิภูมิภูมิแผ่นดิน. (ไทย) + (พูม) พื้น, ชั้น, พื้นเพ, ความรู้ เช่น อวดภูมิ/อมภูมิ; สง่า, โอ่โถง, องอาจ, ผึ่งผาย เช่น วางภูมิ.
94วิจิตรวิจิตฺตวิจิตฺรงดงาม
95นิรวาณนิพฺพานนิรฺวาณความดับไม่มีเหลือ
96ปกติ, ปรกติปกติปฺรกฺฤติธรรมดา
97บัณฑิตปณฺฑิตปณฺฑิตผู้รู้, ผู้ทรงความรู้, คนฉลาด
98มนุษย์มนุสฺสมนุษฺยคน
99รามเกียรติ์ราม+กิตฺติราม+กีรฺติชื่อเสียงของพระราม; เรื่องที่ดัดแปลงจากวรรณคดีประเภทมหากาพย์ของอินเดีย ที่ชื่อว่า รามายณะ (แปลว่า เรื่องราวของพระราม)
100กมลกมลกมลดอกบัว; ใจ