คำทับศัพท์

print

ทับศัพท์เป็น ปรินต์

อื่น ๆ คำไทยให้ใช้คำว่า พิมพ์print เขียนเป็นคำไทยว่าอะไร - คำทับศัพท์