ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "file (แฟ้ม)"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    file (แฟ้ม)

    ทับศัพท์เป็น ไฟล์

    คำทับศัพท์