ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "fax (โทรสาร)"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    fax (โทรสาร)

    ทับศัพท์เป็น แฟกซ์

    อื่น ๆ แฝกซ์

    คำทับศัพท์