ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "CD-ROM"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    CD-ROM

    ทับศัพท์เป็น ซีดีรอม

    คำทับศัพท์

    Listen to voicemalefemale