รวม คำคมเตือนใจ 100 คำ ที่นิยมใช้ พบเห็นบ่อย

รวม คำคมเตือนใจ ที่นิยมใช้ พบเห็นบ่อย จำนวน 100 คำ/สำนวน ดังรายการต่อไปนี้

  1. กาย วาจา ใจ ที่เกิดแห่งบุญ ใจนั้นคือความคิด จิตหรือใจโดยความหมายเป็นสิ่งเดียวกัน จิตหรือใจเป็นสภาพเป็นกลาง ๆ ถ้าคิดเรื่องดีก็เป็นบุญ ถ้าคิดเรื่องไม่ดีก็เป็นบาป สติเป็นหลักปฏิบัติสำคัญของจิต ฝึกหัดให้เป็นผู้มีสติประจำจิตอยู่เสมอ
  2. ชาติใดให้ความสำคัญกับสิ่งอื่นมากกว่าอิสรภาพ ชาตินั้นจะสูญเสียอิสรภาพ ชาติใดให้ความสำคัญ กับความสุขสบายและเงินมากกว่าอิสรภาพ ชาตินั้นจะสูญเสียความสุข ความสบาย เงิน สูญเสียอิสรภาพตามไปด้วย
  3. บ้านอีกลักษณะหนึ่ง เป็นบ้านที่เราเช่าเขาอยู่ เราจะอยู่ได้ตามสัญญานั้น ถ้าหมดสัญญาเช่าแม้บ้านหลังนั้นจะยังสมบูรณ์ แข็งแรง มั่นคง เราก็ต้องย้ายออกไป เหมือนกับบางคนแม้ยังหนุ่
  4. หนังสืออนุสรณ์เป็นสิ่งมีประโยชน์ เตือนให้ระลึกถึงความดีของ ผู้ตายแม้จะล่วงลับดับไปแล้ว แต่มีความดีประทับใจเหลือฝากกับ ญาติมิตร กับทั้งแสดงถึงน้ำใจของญาติมิตรที่มีชีวิตอยู่ ใช่ว่าจะรักกัน เมื่อมีชีวิตอยู่เท่านั้น แม้ล้มหายตายจากไปแล้วก็ระลึกถึงอยู่
  5. เวลาเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ วันหนึ่ง 24 ชั่วโมง กลางคืนเป็นเรื่องของพระจันทร์ กลางวันเป็นเรื่องของพระอาทิตย์ เป็นสิ่งที่มีความจำกัด จะเร่งให้มากกว่านี้ก็ไม่ได้ ให้น้อยกว่านี้ก็ไม่ได้มนุษย์เกิดมาจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับเวลาและตกอยู่ใต้อำนาจของเวลา จะทำธุระอะไรต้องรีบทำไม่เช่นนั้นชีวิตจะสูญเปล่า คือเวลาจะกลืนกินหมด มนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์ที่ใช้เวลาเท่าเทียมกัน ผู้ที่เกียจคร้านก็จะถูกเวลากลืนกิน ชีวิตจะสูญเปล่า