ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "keep off"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  keep off

  กริยาช่อง 2 kept off

  กริยาช่อง 3 kept off

  แปลว่า ห่างไว้

  หมวด Irregular Verb

คำกริยา ที่คล้ายกับ "keep off"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
spin offspan off / spun off
take offtook off
send offsent off
ring offrang off
write offwrote off
check offchecked off
clean offcleaned off
cry offcried off
turn offturned off