ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "keep at"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  keep at

  กริยาช่อง 2 kept at

  กริยาช่อง 3 kept at

  แปลว่า ทำเรื่อยไป

  หมวด Irregular Verb

คำกริยา ที่คล้ายกับ "keep at"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
keep up atkept up at
fly atflew at
swing atswung at
jump atjumped at
tear attore at
pick atpicked at
catch atcaught at
stick atstuck at
play atplayed at