ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "Fall in"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  Fall in

  กริยาช่อง 2 fell in

  กริยาช่อง 3 fallen in

  แปลว่า ตกหล่น

  หมวด Irregular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "Fall in"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
draw indrew in
buy inbought in
set inset in
sit insat in
drop indropped in
settle insettled in
stay instayed in
break inbroke in
blow inblew in