ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "Fall apart"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  Fall apart

  กริยาช่อง 2 fell apart

  กริยาช่อง 3 fallen apart

  แปลว่า กระจุย

  หมวด Irregular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "Fall apart"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
come apartcame apart
tear aparttore apart
pull apartpulled apart
tell aparttold apart
pick apartpicked apart
set apartset apart
take aparttook apart
drift apartdrifted