ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "Eat up"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  Eat up

  กริยาช่อง 2 ate up

  กริยาช่อง 3 eaten up

  แปลว่า กินอาหาร

  หมวด Irregular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "Eat up"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
break upbroke up up
spring upsprang up / sprung up
wrap upwrapt up / wrapped up
speed upsped up / speeded up
wake upwaked up / woke up
bring upbrought up
do updid up
meet upmet up
have uphad up