ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "Eat in"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  Eat in

  กริยาช่อง 2 ate in

  กริยาช่อง 3 eaten in

  แปลว่า กินเข้า

  หมวด Irregular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "Eat in"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
draw indrew in
buy inbought in
set inset in
sit insat in
settle insettled in
stay instayed in
drop indropped in
do indid in
have inhad in