ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "Eat away"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  Eat away

  กริยาช่อง 2 ate away

  กริยาช่อง 3 eaten away

  แปลว่า กินไป

  หมวด Irregular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "Eat away"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
drop awaydropped away
scare awayscared away
hide awayhid away
clear awaycleared away
wash awaywashed away
blow awayblew away
drive awaydrove away
run awayran away
shut awayshut away