ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "call out"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  call out

  กริยาช่อง 2 called out

  กริยาช่อง 3 called out

  แปลว่า ตะโกนเรียก

  หมวด Regular Verb

คำกริยา ที่คล้ายกับ "call out"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
spell outspelt out / spelled out
spin outspan out / spun out
spit outspitted out / spat out
spill outspilt out / spilled out
cancel outcancelled out
beat outbeat out
blow outblew out
see outsaw out
show outshowed out