ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "call in"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  call in

  กริยาช่อง 2 called in

  กริยาช่อง 3 called in

  แปลว่า สายโทรเข้า

  หมวด Regular Verb

คำกริยา ที่คล้ายกับ "call in"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
bring inbrought in
stop instopped in
shut inshut in
ring inrang in
write inwrote in
jump injumped in
keep inkept in
close inclosed in
cut incut in