กริยา 3 ช่อง

be onto

คำกริยา

Irregular Verb ›

กริยาช่อง 2were onto

กริยาช่อง 3been onto

แปลว่าเข้าสู่

1